suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Asuinrakennuksen rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen tarve lupavalmistelijalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mikä on suunnittelutarvealue?

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonk ...

Toimi näin

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Sipoon rakennusvalvonta suosittelee, että luvan hakija on yhteydessä lupavalmistelijaan ennen lupahakemuksen jättämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea jatkoa voimassaoloaikaan, toisin kuin rakennuslupaan.


Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Tämän ajan kuluessa on haettava rakennuslupaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Sipoon kunta

Palvelusta vastaa

Sipoon kunta
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 15.1.2021