suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.2.2010 § 13: Laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Laissa määritellään sosiaalinen luototus osaksi kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, jonka käyttöönotosta ja laajuudesta kunta voi itse päättää.

Kemijärven kaupunginvaltuusto on 30.03.2009, § 45 päättänyt, että sosiaalinen luototus otetaan käyttöön osana kaupungin sosiaalihuoltoa kokeiluluontoisesti.

Sosiaalinen luototus on sosiaalityön uusi ja kannustava ja muita tukia täydentävä väline taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamisessa. Tavoitteena on asiakkaan talouden hallintaan saattaminen ja velkaisuuden hoito. Luotolla voidaan rahoittaa hankintoja, jotka edistävät asiakkaan kuntoutumista ja työllistymistä. Luotto voi osaltaan auttaa ihmistä selviytymään elämänkriiseistään.

Toimi näin

Sosiaalisen luototuksen palvelut organisoi perhepalveluiden vastuualue, josta tietoa saa johtavalta sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää Kemijärvellä vakinaisesti asuvalle pienituloiselle ja vähävaraiselle henkilölle, jolla ei eri syistä, esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mahdollisuutta saada kohtuuhintaista luottoa, mutta jolla on kuitenkin kyky suoriutua sosiaalisen luoton takaisinmaksusta. Luottoa voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

- kohtuullisiin kodin hankintoihin

- kohtuuhintaisen vuokra-asunnon vakuuteen

- kuntoutumisen tai työllistymisen edistämiseen

- asumisen turvaamiseen

- erilaisten velkojen järjestelemiseen talouden hallintaan saattamiseksi

- sosiaalisen kriisin ylittämiseen

Maksuvara lasketaan velkajärjestelyn elinkustannusnormien mukaan, mutta alle kolmen vuoden lainassa voidaan käyttää toimeentulotuen maksuvaralaskelmaa. Asiakkaalla tulee olla maksuvaraa vähintään 20 euroa/kk ja tulovirran tulee pää-sääntöisesti olla tiedossa koko laina-ajalle.

Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen selvitykseen, arvioon ja harkintaan. Asiakkaan mahdollisuudet saada toimeentulotukea selvitetään aina sosiaalisen luoton selvittämisen yhteydessä. Päätöksen sosiaalisen luoton myöntämisestä tekee johtava sosiaalityöntekijä viranhaltijan valmistelusta. Päätös luoton myöntämisestä muutoksenhakuohjeineen annetaan kirjallisena.

Luotosta laaditaan luotonsaajan ja kunnan välinen luottosopimus, josta ilmenee luoton määrä, korko ja lyhennysehdot. Vasta luottosopimuksen allekirjoitukset tekevät luottopäätöksestä toimeenpanokelpoisen. Tarkemmat luottoehdot määritellään erikseen luottosopimuksessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 28.11.2019