suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Sosiaaliasiamies

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationNaantalin kaupunki
openptv_service_area Naantali
openptv_service_language lang_fi

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on avustaa sosiaalipalveluihin liittyvissä kysymyksissä ja auttaa esimerkiksi sosiaalimuistutuksen teossa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle. Naantalin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Oy:ltä.

Sinulla on oikeus sosiaalimuistutuksen tekoon, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun sosiaalihuollossa. Muistutus tehdään lain mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen ja sen tekemiseen ei ole asetettu määräaikaa. Muistutukseen on vastattava kirjallisesti kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutus antaa mahdollisuuden saada tilanteeseen parannusta joustavasti ja kohtuullisessa ajassa.

Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kielteiseen päätökseen, hän voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostolta ja sen jälkeen hallinto-oikeudelta.


ptv_serviceView_serviceUserInstructions

Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen kun tarvitset neuvontaa ja opastusta sosiaalitoimeen liittyvissä kysymyksissä tai apua muistutuksen teossa.


ptv_serviceView_serviceRequirements

ptv_serviceView_serviceCharge_FreeOfCharge


ptv_serviceView_serviceBackgroundAndLegislation

Kunnassa on sosiaaliasiamies, joka edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa näiden oikeuksista sosiaalihuollon asiakkaina. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: Merikratos Oy (openptv_producer_info_purchaseservices_title)