suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnalla varmistamme asiakkaan oikeuden laadukkaaseen palveluun ja hoitoon omassa toiminnassa sekä ostopalvelulla ja palvelusetelillä tuotetuissa toiminnoissa. Palveluntuottajan velvollisuus on laatia omavalvontasuunnitelma ja noudattaa sitä. Rovaniemen kaupunki toteuttaa palvelujen lakisääteistä viranomaisvalvontaa kunnan alueella. Valvonnasta vastaa hyvinvointilautakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja Lapin aluehallintovirasto valvoo Lapin alueella.

Valvonnan, ohjauksen ja riskienhallinnan avulla huolehdimme, että toiminta on laadukasta ja että siinä noudatetaan lainsäädäntöä, päätöksiä, keskinäisiä sopimuksia ja voimassa olevaa sääntökirjaa. Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelee 9 yksityisten palvelujen valvontatyöhön osallistuvaa viranhaltijaa. He tekevät valvontakäyntejä, koordinoivat valvonta-asioita ja raportoivat suoritetuista käynneistä. Yhteistyö vastuualueensa yhteistyötoimijoiden, palveluntuottajien, asiakkaiden sekä valvovien viranomaisten eli aluehallintoviraston ja Valviran kanssa on toiminnan keskiössä. Yhteisenä tavoitteena on keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön toteutumisen kautta taata asiakkaalle laadukas palvelu ja hoito.

Kaupunki järjestää valvontaa seuraavilla tavoilla

  • Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista valvonnalla varmistamme, että palvelua ollaan järjestämässä asianmukaisesti. Yksityisen terveydenhuollon käyttöönottotarkastuksen toteuttaa hallintoylilääkäri ja suun terveydenhuollon tilojen tarkastukset tekee ylihammaslääkäri. Sosiaalihuollon palveluiden osalta ko. sosiaalipalvelujen valvonnan vastuuviranhaltija tekee toimintayksikön tarkastuskäynnin ennen toiminnan aloittamista osana lupa- ja ilmoitusprosessia. Palveluntuottaja saa ohjausta ja neuvontaa mm. henkilöstöön ja tiloihin liittyvissä kysymyksissä.
  • Toiminnan käynnistyttyä tarkistamme suunnitelmallisesti palvelujen laadun mm. vuosittaisilla valvontakäynneillä ja säännöllisillä yhteistapaamisilla.
  • Teemme valvontakäyntejä tarvittaessa myös ennalta ilmoittamatta.
  • Jos toiminnassa ilmenee epäkohtia; ne selvitetään ja niihin reagoidaan viipymättä. Samalla sovitaan miten varmistetaan, ettei jatkossa tapahdu vastaavia tapauksia ja miten tilanteen korjaantumista seurataan.

Toimi näin

Palveluntuottajan vastuut

Valvonnan kannalta tärkeintä on palveluiden omavalvonta, joka tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja itse valvoo palvelunsa laatua. Jokainen yksityinen ja kaupungin yksikkö laatii omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma on julkinen asiakirja, joka on yleisesti asiakkaiden luettavissa kirjallisena toimintayksiköissä ja sähköisenä verkkosivuilla. Palveluntuottaja toimittaa vuosittain päivitetyn omavalvontasuunnitelman valvonnastaan vastaavalle viranhaltijalle.

Saadun asiakaspalautteen perusteella palveluntuottaja selvittää tilanteen ja korjaa tarvittavat epäkohdat ja informoi kaupungin valvonnasta vastaavaa viranhaltijaa asiasta.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakaspalaute on ensiarvoisen tärkeää palvelujen laadun varmistamisessa ja kehittämisessä. Palautetta voi antaa palvelupaikassa suoraan työntekijälle tai esimiehille. Palautetta voi antaa myös sähköisesti kaupungin Anna palautetta -palvelussa. Palaute ohjautuu järjestelmässä suoraan palvelusta vastaavalle viranhaltijalle. Asiakas voi olla myös suoraan yhteydessä vastaavaan viranhaltijaan puhelimitse tai kirjeitse. Salassapidettäviä tietoja sisältävät palautteet voi lähettää sähköisesti vain turvapostilla. Palautteita ja muuta asiakastyytyväisyystietoa kerätään myös kyselyillä. Jokainen eri palautekanavassa asiakkaan yhteystiedoilla annettu palaute selvitetään ja siihen annetaan kirjallinen vastaus palautteen tekijälle.

Jos asiakas on tyytymätön palveluun, hän voi tehdä muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle tai ottaa yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamieheen neuvontaa saadakseen.

Henkilöstön oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista

Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat ennakkoon siten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Kyse on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa yksikön esimiehelle asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa havaitsemistaan epäkohdista tai sen uhasta. Yksikön esimies ilmoittaa asiasta edelleen sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Tavoitteena on, että kaikki epäkohdat tulisivat tietoon. Epäkohtailmoituksen voi tehdä kaupungin omista palveluista ja ostopalveluista. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalihuollon palvelujen osalta viranomaisvalvonta on kuvattu tarkemmin perusturvalautakunnan hyväksymissä ikäihmisten palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen valvontaohjelmissa. Perusturvalautakunta on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu hyvinvointilautakunnaksi 1.8.2021 alkaen. Sosiaalipalveluissa on käytössä palvelusetelin sääntökirjat, joissa on määritetty ikäihmisten ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluseteleillä hankittavien palveluiden tuottamisehdot asiakkaan, kunnan ja palveluntuottajan näkökulmasta.

Valvonta perustuu lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, sosiaalihuoltolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuollon palvelujen osalta lakiin yksityisestä terveydenhuollosta, terveydenhuoltolakiin ja lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi noudatetaan muita kansallisia viranomaisohjeita ja määräyksiä.

Laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma toimii sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla toteuttavan terveyden- ja sairaanhoidon sekä soveltuvin osin myös sosiaalihuollon palvelujen laatua ja turvallisuutta ohjaavana käsikirjana.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (203/1996)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 18.5.2022