suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko maksuttomia, tasasuuruisia tai ne määräytyvät maksukyvyn mukaisesti.

Maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita mm.

 • Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut (Sosiaalihuoltolaki L 1301/2014 § 14), mm. sosiaalityö, -ohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, vammaispalvelut pl. kuljetus- ja ateriapalvelut
 • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanottokäynnit
 • Pitkäaikaissairaan hoitotarvikkeet
 • Lääkärintodistus tai -lausunto hoidon ja kuntoutuksen ja lääkekorvauksen saamiseksi sekä lyhyen sairausloman tarpeen osoittamiseksi
 • Terveysneuvonta ja -tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit
 • Opiskeluterveydenhuollon palveluissa terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset, ehkäisykäynnit, mielenterveyskäynnit, koulukuntoisuuden arviot ja kutsuntatarkastukset
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus sekä apuvälineet, jos apuvälineen tarve ei aiheudu tapaturma- tai muusta vakuutusasiasta
 • Avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa
 • Hengityshalvauspotilaan hoito
 • Sairaankuljetus lääkärin määräyksestä hoitolaitoksesta toiseen
 • Kausi-influenssarokotteet riskiryhmille ja kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset

Maksullisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita mm.

 • Terveyskeskuslääkärin ja erikoislääkärin vastaanotto
 • Fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia ja toimintaterapia
 • Suun terveydenhuollon palvelut
 • Kotihoidon palvelut
 • Kuljetus- ja ateriapalvelut
 • Asumispalvelut
 • Sairaala- ja laitoshoito
 • Lääkärintodistukset
 • Matkailuun liittyvät rokotukset
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu terveydenhuollon vastaanotoissa

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksu määräytyy palvelun laadun, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan, ja enimmäismaksuprosentit määräytyvät tarkemmin tuntien mukaisesti. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu perustuu asiakkaan/potilaan ja hänen puolisonsa yhteenlaskettuihin säännöllisiin tuloihin eräiden vähennysten jälkeen.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Maksukaton seurantavastuu on asiakkaalla. Laskusta ilmenee, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

Toimi näin

Laskun maksaminen

Maksun voit hoitaa joko postitse lähetetyllä laskulla tai halutessasi laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin, kun olet tehnyt verkkopankissasi sopimuksen e-laskujen vastaanotosta. Voit sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista. Laskuttajan puhelinnumero on laskussa. Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksua. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Virheellinen lasku

Jos huomaat, että laskussasi on selvä virhe, ota mahdollisimman nopeasti (8 päivän huomautusajan kuluessa) yhteyttä suoraan laskuttajaan, jonka puhelinnumero on laskussa.

Maksun huojentaminen taloudellisista syistä

Asiakasmaksulain mukaan maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee vain sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Jos laskun maksaminen laskuttajan kanssa sovituissa erissä ei riitä keinoksi taloudellisissa haasteissa, voit hakea terveydenhuollon asiakasmaksun huojentamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alentamista/vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Päätöksentekoa varten selvitetään asiakkaan ja perheenjäsenten maksukykyyn vaikuttavat tiedot. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden. Lisätietoa: Ohjeet taloudellisiin haasteisiin koskien terveydenhuollon kiinteää asiakasmaksua ja maksukyvyn mukaan määräytyvää asiakasmaksua.

Laskun muutoksenhaku

Terveydenhuollon asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voit hakea oikaisua hyvinvointilautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen/laskun tiedoksisaantipäivästä. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa kaupunginkirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Lisätietoa: Laskun oikaisuvaatimusohje kiinteästä terveydenhuollon asiakasmaksusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien asiakasmaksujen enimmäishinnat määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) ja asetuksen (1992/912) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelunkäyttäjältä, jos niiden maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Kunta voi kuitenkin päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta, mutta se ei saa periä palvelusta niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (KV 9.8.2021 § 78) 80 §:n mukaan hyvinvointilautakunta päättää oman toimialansa osalta viranomais- ja asiakasmaksujen perusteista ja euromääristä.

Maksuja määritellessä tulee ottaa huomioon myös lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset.

Palvelujen käyttäjän on itse seurattava terveydenhuollon maksukaton täyttymistä, esimerkiksi seurantakortin avulla. Lisätietoa: Tiedote terveydenhuollon maksukatosta 3.1.2022

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.1.2022