suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Ravitsemisalan yritysten kriisituet

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) myöntää ja maksaa hakemuksesta ravitsemusalan yrityksille tukea uudelleentyöllistämiseen sekä toiminnan rajoitusten hyvittämiseksi.

Ravitsemisyritykselle myönnetään ja maksetaan rajoitusvelvoitteen aikana kertyvistä vuokra- ja yms. joustamattomista juoksevista kustannuksista hyvitystä, joka suhteutetaan asianomaisen ravitsemisyrityksen myynnin muutokseen.

Joukkomaksatuksen piiriin kuuluvalle ravitsemisyritykselle suoritetaan kohtuullisena hyvitysosuutena ensimmäisenä osaeränä 15 prosenttia ennakkona, jos tammi-helmikuun keskimyynti oli enintään miljoona euroa. Hyvitys vastaa keskimääräisesti noin puolta joustamattomista juoksevista kustannuksista ravitsemisyrityksissä. Yhden miljoonan ylittävän myynnin osalta hyvitys on kuitenkin viisi prosenttia. Enimmillään ravitsemisyritys voi saada 500 000 euron määräisen hyvityksen.

Ravitsemisyritys voi tarkistaa kuulumisensa automaattisen maksatuksen piiriin KEHA-keskuksen sivulla www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus julkaistavalla hakukyselyllä. Y-tunnukseen perustuvan kyselyn pohjalta ravitsemisyritys saa joko tiedon kuulumisestaan automaattiseen maksatukseen tai ilmoituksen siitä, että tukea tulee hakea erikseen hakulomakkeella.

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tuen suuruus on 1 000 euroa kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden. Tukea maksetaan työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020. Lisäksi tukea voidaan maksaa vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden 1000 euroa. Tukea maksetaan tällöin työntekijästä, jota kohden laskutus olisi vähintään 4500 euroa tai laskuttava yritys on maksanut palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tuki myönnetään Euroopan Unionin komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena, jonka enimmäismäärä yksittäiselle yritykselle on enintään 800 000 euroa.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

1. Mikäli ravitsemisyritys ei kuulu automaattisen joukkomaksatuksen piiriin:

2. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Haku avautuu 5.6., jolloin sähköiset lomakkeet ovat käytettävissä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Uudelleentyöllistämisen tuelle ja hyvitykselle toiminnan rajoittamisesta on omat hakulomakkeensa.

3. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.

4. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä.

Hakemuksen toimittaminen

5. Toimita hakemus liitteineen sähköisellä asiointilomakkeella tai

6. toimittamalla hakemus postitse KEHA-keskuksen kirjaamoon.

7. Mikäli KEHA-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

8. Kun KEHA-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Selvitys avustuksen käytöstä

1. Avustuksen käyttö selvitetään uudelleentyöllistämisen tuen osalta KEHA-keskuksen toimesta jälkikäteen valvontatoimin. Lisätietoa löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia voivat hakea vain yritykset, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin nojalla. Tukea ei myönnetä henkilöstöravintoloille, ellei niiden toimintaa ole rajoitettu lain tarkoittamalla tavalla.

Hyvitystä saavat vain ne yritykset, joiden rajoitusvelvoitteen aikainen myynti huhtikuulta on pienempi kuin tammi-helmikuun 2020 tai huhti-toukokuun 2019 keskimyynti. Huhtikuun myynnin tosiasiallinen alenema tarkistetaan ennen loppuerän maksamista.

Yritys, jonka toteutunut myynti rajoitusvelvoitteen aikana on samansuuruinen kuin tammi-helmikuun 2020 tai huhti-toukokuun 2019 keskimyynti, ei voi saada hyvitystä.

Uudelleentyöllistämisen tukea ei myönnetä yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa jo ennen epidemian puhkeamista (eli ennen 31.12.2019). Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä.

Molempia avustuksia voi hakea vain kerran. Haku on avoinna toiminnan rajoitusten hyvittämiseksi 31.8.2020 ja uudelleentyöllistämisen tukemiseksi 31.10.2020 saakka. Haun alkamisesta ilmoitetaan KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivustoilla.

Tuen ja hyvityksen myöntäminen perustuu lakiin ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (L 403/2020).

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Palvelusta vastaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 15.6.2020