suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paraisten kaupunki

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Parainen
  • Julkinen palvelu

Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä sekä Paraisten kaupungin rakennusjärjestystä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta. Lupa voi olla toimenpiteestä rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitus, purkuilmoitus- lupa tai maisematyölupa.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Tarkemmat ohjeet löydät Paraisten kaupungin kotisivuilta

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat voivat olla esimerkiksi WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuinhuoneeksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen.

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien tai laitosten, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Rakennusjärjestyksestä ja Maankäyttö- ja rakennuslain §126a löytyy tarkempi luettelo toimenpiteistä, joihin haetaan toimenpidelupa.

Ilmoitus

Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä.

Toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Paraisten kaupungissa ilmoitusmenettelyllä, on luettelo rakennusjärjestyksessä linkki.

Ilmoitusmenettelyä ei kuitenkaan sovelleta saunarakennuksen, tilapäisestikään asumiskäyttöön tulevan rakennuksen eikä tilapäisen eläinsuojan rakentamiseen. Ne edellyttävät aina rakennuslupaa.

Ilmoituksen yhteydessä ei kuulla naapuria. Ilmoituksen sijasta voidaan edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvonnasta 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Mikäli aiotaan rakentaa haja-asutusalueella alle viiden metrin päähän rajasta, muuttuu hanke toimenpideluvan varaiseksi.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtuuston hyväksymään taksaan mukaisesti.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika määräytyy MRL:n mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPargas stad
Palvelun toteuttaaPargas stad
Alue Parainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Paraisten kaupunki
Päivitetty: 14.1.2020