suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Liperin kunnassa rakennustarkastuspäällikkö käsittelee rakennuslupahakemukset, toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset.

Anna lupa-asiakirjojen laatiminen ja niiden täydentäminen pätevän pääsuunnittelijan tehtäväksi. Jos suunnitelma on puutteellinen, pysähtyy rakennuslupahakemuksen käsittely, kunnes suunnitelmaa on siltä osin täydennetty tai korjattu.

Kysy lisätietoja ja neuvoja tarvittaessa rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen myöntämisedellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusluvan hinta määräytyy rakennusvalvonnan taksojen mukaisesti. Taksat tarkastetaan vuosittain.


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Liperin kunnassa rakennuslupapäätöksiä tehdään lähes viikoittain. Käsittelyaika on 3-5 viikkoa hakemuksen ollessa puutteeton. Oikaisuvaatimusaika viranhaltijanpäätökseen on 14 vuorokautta päätöksen antamisesta.

Voimassaoloaika

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Muiden lupien mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa valmiiksi. Lupien voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen että työn loppuunsaattamisen osalta. Jatkoaikaa on haettava luvan vielä ollessa voimassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 5.5.2021