suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen, olemassa olevan rakennuksen tai rakennelman muuttamiseen, purkamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen tai muuhun muutokseen, jolla voi olla vaikutusta käyttäjien terveellisyyteen tai turvallisuuteen, tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti tai sähköisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennus- tai toimenpideluvan hakijan on oltava sen kiinteistön tai rakennuksen omistaja jota lupa koskee tai omistajan valtuuttama henkilö tai muu taho.


Määräaika

Työtä ei saa aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloitusoikeus ennen luvan lainvoimaisuutta voidaan myöntää perustellusta syystä lupaa haettaessa. Aloitusoikeus on maksullinen ja edellyttää vakuuden asettamista.

Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään 2-4 viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta, toimenpidelupa 3 vuotta luvan lainvoimaisuuspäivästä. Työ tulee aloittaa ja saattaa valmiiksi luvan voimassaoloaikana. Mikäli lupaehdot edellyttävät viranomaisen suorittamaa loppukatselmusta, hakijan tulee pyytää sellaisen suorittamista luvan voimassaoloaikana. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa perustellusta syystä. Jatkoaikaa tulee hakea erikseen kirjallisesti tai sähköisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Limingan kunta

Palvelusta vastaa

Limingan kunta
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 16.6.2022