suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Rakennuslupapalvelut

 • Lupa tai muu velvoite
 • Keuruu
 • Julkinen palvelu

Keuruun kaupungissa rakentamiseen liittyviä lupia haetaan Lupapiste.fi sähköisen verkkopalvelun (www.lupapiste.fi) kautta. Neuvontaa voi pyytää Lupapiste -palvelun kautta tai rakennusvalvontatoimistosta, joka sijaitsee osoitteessa Keskusaukio 3 (eCenter, 2.krs), 42700 Keuruu.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Käytä ensisijaisesti rakentamisen ja maankäytön sähköistä Lupapiste -asiointipalvelua. Rakennuspaikan haltija hakee rakennuslupaa joko itse tai valtakirjalla. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Voit kysyä neuvoa rakennusvalvonnalta sähköisesti Lupapiste -asiointipalvelussa. Lupahakemukseen saatat tarvita lisäksi seuraavia liitteitä:

 • Selvitys suunnittelijoiden pätevyydestä
 • Pääpiirustukset: asemapiirros, pohja-, leikkaus- sekä julkisivupiirustukset
 • Hallintaoikeusselvitys: esim. kauppakirja
 • Energiataloudellinen selvitys
 • Selvitys naapurien kuulemisesta
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • Jätevesijärjestelmän rakennetapaselostus silloin, kun ei liitytä viemäriverkostoon
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä silloin, kun puretaan rakennuksia tai sen osia
 • Palotekninen selvitys seuraavilta: kerrostalot, teollisuusrakennukset, liikekiinteistöt ja vastaavat.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa voi hakea rakennuspaikan haltijana tai valtakirjalla. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.


Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Rakentamisen hakemuksia käsitellään viikoittain. Hakemus käsitellään viipymättä hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Voimassaoloaika

Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 1 mom. mukaan rakennustyö on aloitettava kolmen (3) vuoden kuluessa ja rakennustyö tulee saattaa loppuun viiden (5) vuoden kuluessa. Muuta toimenpidettä koskevat luvat on saatettava loppuun kolmen (3) vuoden kuluessa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella (2) vuodella ja työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella (3) vuodella kerrallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Keuruun kaupunki

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 13.9.2023