suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan tarvitsee mm. asuinrakennus, lomarakennus, rantasauna, savusauna, vierasmaja, yli 30 kerrosneliömetrin talousrakennukset sekä tuotanto-, liike- ja maatalousrakentaminen.

Toimenpideluvan tarvitsee esimerkiksi pieni rakennelma, 10 - 30 kerrosneliömetrin talousrakennus, yleisörakennelma, erillislaite, venevaja ja varastointitilat.

Toimenpideilmoituksen piirissä ovat alle 10 neliömetri ...

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakentamisen lupahakemukset ja ilmoitukset tehdään Juvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle eli rakennustarkastajalle, joka antaa myös asiaan liittyvää neuvontaa.

Rakennuslupaa hakiessasi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettava rakennuslupahakemus, rakennushankelomake RH1 sekä huoneistotietolomake RH2, jos rakennukseen tulee yksi tai useampi huoneisto. Naapureiden kuuleminen tulee suorittaa kiinteistön rajanaapureilta kirjallisesti joko rakennuttajan tai kunnan(maksullista) toimesta. Liitä hakemukseen todistus tontin tai kiinteistön omistuoikeudesta. Lisäksi laita pääpiirustukset ja asema-piirustukset hakemuksen mukaan kolmen sarjassa. Piirustukset on oltava nimiöllä varustettuna.

Toimenpidelupaa hakiessasi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettava toimenpidelupahakemus ja rakennushankelomake RH1. Hakemukseen tulee liittää todistus tontin tai kiinteistön omistuoikeudesta. Naapureiden kuulemisen hoitaa joko rakennuttaja itse tai kunta(maksullista). Lisäksi pääpiirustukset ja asema-piirustukset on oltava hakemuksen mukana kolmen sarjassa. Piirustukset on oltava nimiöllä varustettuna.

Tehdessäsi toimenpideilmoitusta toimita toimenpideilmoituslomake ja vähintään asemapiirros rakennuskohteesta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Rakennus- ja toimenpideluvan käsittelyyn on varattu 2-3 kuukautta. Toimenpideilmoitukseen liittyvän rakentamisen voi aloittaa kaksi viikkoa ilmoituksen jättämisen jälkeen, jos rakennusvalvontaviranomainen ei ole tuona aikana vaatinut ilmoittajalta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista.

Voimassaoloaika

Rakennusluvan voimassaoloaika on viisi vuotta. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden sisällä lupapäätöksestä ja saatettava valmiiksi viidessä vuodessa. Toimenpideluvan ja -ilmoituksen voimassaoloaika on kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Rantasalmen kunta

Palvelusta vastaa

Juvan kunta
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 23.4.2021