suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Lisäksi Forssan kaupungin rakennusjärjestys ja rakennuspaikalla vaikuttavat kaavat ohjaavat rakentamista ja lupatarvetta.

Yleisesti lähes kaikki rakentaminen vaatii jonkinlaisen luvan. Kerrosalaa lisääviin toimenpiteisiin, kantavien rakenteiden ja käyttötarkoituksen tai sen osan muutoksiin tarvitaan rakennuslupa.

Erillaisiin pieniin katoksiin, vajoihin ja julkisivutoimenpiteisiin tarvitaan toimen ...

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Tavanomaiset enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten luvat ja muut enintään 599 kerrosalan rakennusluvat päättää rakennustarkastaja.

Isompien hankkeiden luvat raktkaisee ympäristölupalutakunta.

Lupahakemuksessa on liitettävä selvitys rakennuspaikan hallinnasta; kauppakirja/ enintään 3 kk vanha lainhuutotodistus.

Poikkeuksetta rakennuspaikan rajanapureille on kirjallisesti ilmoitettava. Kuulemiseen on saatavilla valmis lomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Luvan hakeminen edellyttää pätevän suunnittelijan laatimia pääpiirustuksia; asmeapiirustus, pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julkisivupiirustus.

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.


Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Rakennustyöt voidaan aloittaa kun haettu rakennuslupahakemus on saanut lainvoiman.

Käsittelyaika

Tavanomaisten rakennuslupien käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa. Ympäristölupalautakunnan lupapäätöksien käsittelyaika on noin 5 - 7 viikkoa.

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Muut lupapäätökset ovat voimassa 3 vuotta päätöksestä. Voimassa oleviin lupien (voimassaoloaikana) voimassaoloaikoihin voi hakea pidennystä erillisellä hakemuksella.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Forssan kaupunki

Palvelusta vastaa

Forssan kaupunki
Tekstistä vastaa: Forssan kaupunki
Päivitetty: 24.3.2022