suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taipalsaaren kunta

Rakennuslupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Taipalsaari
 • Julkinen palvelu

Rakennuslupa joka vaaditaan rakentamiseen, hae rakennuslupaa.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemus on toimitettava rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.

Muut selvitykset ja asiakirjat:

Rakennuslupahakemukseen

 • 1 kpl lupahakemus (Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupalomake)
 • 1 kpl Rakennushankeilmoitus (RH1) Lomake/rakennettava rakennus
 • 3 sarjaa pääpiirustuksia (pohjat, julkisivut, leikkaukset MK 1:50 tai 1:100, hormileikkaus 1:20)
 • 3 kpl asemapiirroksia, MK 1:200 tai 1:500
 • 3 kpl ympäristökarttoja, esim. MK 1:10000 (merkitse rakennuspaikka)
 • 1 kpl tontin hallintaoikeutta osoittava asiakirja (lainhuutotodistusjäljennös tai kauppakirjajäljennös tai vuokrasopimusjäljennös)
 • 2 kpl suunnitelma/selvitys kiinteistön jätevesien käsittelytavasta tai järjestelmästä
 • 1 kpl energiaselvitys, johon sisältyy pääsuunnittelijan antama energiatodistus
 • 1 kpl selvitys/rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista = maaperäselvitys
 • Selvitys naapurien kuulemisesta (Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta)
 • Poikkeamislupapäätös lainvoimaisuustodistuksella (mikäli poikkeamislupaa haettu)

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Taipalsaaren kunta

Palvelusta vastaa

Taipalsaaren kunta
Tekstistä vastaa: Taipalsaaren kunta
Päivitetty: 28.6.2023