suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savitaipaleen kunta

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Savitaipale
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rake ...

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemus on toimitettava rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.

Tarvittavia lomakkeita, hakemuksia, kaavakkeita sekä kaava- ja karttaotteita saa kunnan rakennusvalvonnasta.

Muut selvitykset ja asiakirjat:

• Tieliittymälupa, jos rakennuspaikalle tullaan kulkemaan uuden liittymän kautta yleiseltä tieltä. Tämän liittymän rakentamiselle on haettava lupa Kaakkois-Suomen ELY -keskuksesta (Salpausselänkatu 22, 1 krs, Kouvola, puh. vaihde 0295 029 000), ennen rakennusluvan hakemista.

• Lämpötaloudellinen selvitys. Asuin- ja työpaikkarakennuksista on esitettävä selvitys lämmöneristysmääräysten mukaisten vaatimusten täyttymisestä.

• Energiatodistus sekä –selvitys lämmitettävästä rakennuksesta.

• Hakijan on tiedotettava rakennuslupa-asian vireilläolosta esim. pystyttämällä rakennuspaikalle kyltti, josta ilmenee rakentamisen laatu ja ajankohta.

Rakentamisesta ranta-alueilla määräykset ja ohjeet Saimaan alueen- ja sisäjärvialueen rantayleiskaavamääräyksissä sekä Ruokolahden kunnan rakennusjärjestyksessä. Ranta-asemakaava-alueilla noudatetaan ko. kaavan yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

  1. Rakennuslupahakemus kahtena kappaleena täytettynä ja hakijan allekirjoituksella varustettuna. Samaan hakemukseen merkitään kaikki rakennukset, joille lupaa samanaikaisesti haetaan.
  2. Rakennushankeilmoitus täytetään ja allekirjoitetaan jokaisesta rakennuksesta erikseen.
  3. Selvitys omistus tai hallintaoikeudesta yhtenä kappaleena.

Yleensä lainhuutotodistus kunnan rakennusvalvonnasta tai Maanmittauslaitoksesta Lappeenrannasta puh. 029 5301125 tai kauppakirjajäljennös, mikäli lainhuutoa ei vielä ole. Kunnan varaamista tonteista varaamissopimus ja vuokratonteista vuokrasopimus.

4. Pääpiirustukset kolmena kappaleena ilman seläkkeitä

( Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat )

Pääpiirustuksiin kuuluu seuraavat piirustukset:

• Asemapiirros 1:500.

• Pohjapiirrokset 1:100 laaditaan kaikista eri kerroksista. Kaksiasuntoinen tai sitä pienempi rakennus voi olla mittakaavassa 1:50.

• Leikkauspiirrokset 1:100

• Julkisivupiirrokset 1:100 laaditaan rakennuksen kaikista julkisivuista.

• Pääsuunnittelijan nimi ja allekirjoitus lupahakemukseen tai erillinen sitoumus. ( Asuinrakennuksen ja talviasuttavaksi rakennettavan lomarakennuksen pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään talonrakennusteknikon koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus ).

5. Vastaavan työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään rakennusmestarin tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö.

6. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä iv-laitteiden asennustöiden johtajan hakemus yhtenä kappaleena (kvv- ja iv-työnjohtaja)

Kvv- ja iv-työnjohtajaksi hyväksytään LVI-teknikko tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö sekä määrätyin edellytyksin vastaavan pätevyyden ja kokemuksen omaava alan ammattimies.

Työnjohtajat on haettava ehdottomasti ennen töiden aloittamista.

7. Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen asemakaava-alueilla.

Asemakaava-alueen ulkopuolella suunnitelma veden hankinnasta sekä talous- ja jätevesien käsittelystä ja johtamisesta ( 1 kpl ).

8. Naapurien kuulemiset yhtenä kappaleena.

Lisäksi asian vireilletulosta on ilmoitettava rakennuspaikalla.

9. Asuinrakennuksista selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Savitaipaleen kunta

Palvelusta vastaa

Savitaipaleen kunta
Tekstistä vastaa: Savitaipaleen kunta
Päivitetty: 1.9.2023