suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Tarvitset rakennuslupaa uudisrakentamiseen sekä korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakentamiseen tai laajentamiseen. Myös kylmän kuistin tai varaston muutos lämpimäksi tilaksi edellyttää lupaa. Autosuojan ja saunarakennuksen rakentaminen tai saunatilojen rakentaminen asuntoon vaatii aina rakennusluvan.

Peruskorjauksen osalta korjauksen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen lu ...

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Raision kaupungin rakennusvalvonnalla on käytössä lupakäsittelyyn sähköinen lupapiste.fi-asiointipalvelu.

Palvelu kattaa kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka. Toimita kaikki lupahakemukset sähköisesti lupapiste.fi-asiointipalvelun kautta. Toimita lupahakemuksiin liittyvät suunnitelmat pdf-muodossa.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet

  • Rakennuslupakarttapaketti toimitetaan Lupapiste.fi -palveluun hakemuksen jättämisen jälkeen
  • Kohteen piirustukset
  • Selvitys naapurien kuulemisesta tai suostumuksesta
  • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta
  • Selvitys suunnittelijan / suunnittelijoiden kelpoisuudesta

Pääsuunnittelijan on hyvä esitellä suunnitelmat rakennusvalvonnalle jo luonnosvaiheessa eli ennen rakennusluvan jättämistä. Tällöin voidaan etukäteen täsmentää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Rakennuslupien käsittelyaika on noin neljä viikkoa siitä, kun lupapäätöksen kannalta kaikki oleelliset asiakirjat on toimitettu.

Voimassaoloaika

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa. Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 3.3.2023