suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävä käyttötarkoituksen muutos on esim. liike- tai lomarakennuksen muuttaminen pysyvään asumiseen. Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvonnasta.

Rakentamisen voi aloittaa, kun rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Töiden aloittamisesta on sovittava aloituskokouksessa tai pienehköissä hankkeissa aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Karkkilan rakennusjärjestyksessä on taulukkomuodossa esitetty toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn vaatimat hankkeet.

Toimenpideilmoitus on rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi ilmoitusmenettely, joka on tarkoitettu vähäisempiin rakennustoimenpiteisiin. Menettelyn mukaiseen rakentamiseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä.

Karkkilan rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. Rakennusvalvonta suosittelee tapaamista ennakkoneuvotteluja varten, johon osallistuvat sekä rakennushankkeeseen ryhtyvä että hankkeen pääsuunnittelija. Näin voidaan varmistaa, että hanke etenee suunnitelmien mukaan.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennusluvan hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

- Rakennuslupahakemus

Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Rakennuslupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

- Pääpiirustukset

Pätevän suunnittelijan laatimat, ympäristöministeriön määräysten mukaiset kolmena (3) arkistokelpoisena sarjana seläkkeinä.

Lisäksi hakemukseen tulee liittää tarpeen mukaan rakennusluvan liite- ja karttapaketti (mittaustoimistolta), selvitys naapureiden kuulemisesta, rakennushankeilmoitukset, selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, energiatodistus, ulkoväriselvitys, vesihuoltolaitoksen liitoslausunto (asemakaava-alueella), jätevesien käsittelysuunnitelma tai selvitys jätevesien johtamisesta  (haja- asutusalueella) sekä lainvoimainen poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Tarkemmat tiedot rakennusluvan sisällöstä ja siihen tarvittavista liitteistä löytyy kaupungin rakennusvalvonnan kotisivuilta.

Rakennuslupa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Saman palvelun kautta voi rekisteröityneenä myös kysyä neuvoa rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakentamista määrittelevät muun muassa maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaavat ja kaupungin rakennusjärjestys. Asemakaava määrittelee korttelialueiden rajat sekä käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, rakennusalan ja kerrosluvun. Asemakaava sisältää myös muita rakentamista koskevia määräyksiä. Lisäksi rakentamista ohjataan kaupungin rakennusjärjestyksellä tai asemakaavan rakentamisohjeilla.

Asemakaavaan ja muihin määräyksiin on syytä tutustua huolella rakennushankkeen alussa ennen sitovien sopimusten tekemistä esimerkiksi talotehtaan kanssa. Mikäli rakennushanke sijoittuu rakennuskieltoalueelle, on rakentamismahdollisuus ja rakennuspaikan sopivuus aiottuun tarkoitukseen aiheellista selvittää etukäteen. Rakennustarkastajat neuvovat ja opastavat asiaan liittyvissä menettelytavoissa.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä saattaa olla Uudenmaan ympäristökeskuksen tai Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä poikkeamispäätös. Yksinkertaisinta rakentaminen on, jos seuraa asemakaavan ja muiden ohjeiden asettamia rajoituksia.

Asemakaava-alueen ulkopuolella edellytetään usein suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä.

Palvelu on maksullinen.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, joka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Rakennuslupien taksat on määritelty kaupungin rakennusvalvonnan kotisivuilla.


Määräaika

Rakennushankkeen alussa ennen sitovia sopimuksia on syytä olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varata hankkeen toteamiselle riittävästi aikaa.

Käsittelyaika

Rakennusluvan tai toimenpideluvan käsittelyaika on 4 viikkoa lupahakemuksen jättämisestä edellyttäen, että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja asianmukaiset.

Voimassaoloaika

Rakennuslupaa haetaan aina kiinteistökohtaisesti. Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa. Muiden lupien mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa. Lupien voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen, että työn loppuun saattamisen osalta. Jatkoaikaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 2.2.2022