suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Honkajoen kunta

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Rakennus- tai toimenpidelupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi myös korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin olosuhteisiin. Lupa on haettava ennen töihin ryhtymistä.

Honkajoen kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty lupajärjestelmät eli tarvitaanko työtä varten rakennuslupa, toimenpidelupa vai toimenpideilmoitus. Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus ja toimenpideilmoitus toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle kunnanviraston rakennustoimistoon.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Liitä lupahakemukseen ohjeen mukaisesti rakentamistoimenpiteen vaatimat liitteet. Jos RH1-lomakkeella antamasi tiedot muuttuvat ennen loppukatselmusta, tee korjausilmoitus RH3-lomakkeella. Jos RH2-asuinhuoneistolomakkeella antamasi tiedot muuttuvat ennen loppukatselmusta, tee korjausilmoitus RH4-lomakkeella.

Hae hakemuslomake ja tarvittavat liitelomakkeet kunnan rakennustoimistosta tai lataa ne kunnan verkkosivuilta. Ladatun lomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa paperille. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Jos kiinteistö sijaitsee Honkajoen kunnan alueella, lupaa haetaan Honkajoen kunnan rakennustoimistosta.

Palvelu on maksullinen.

Maksut veloitetaan rakennusvalvontamaksutaksan mukaisesti.


Määräaika

Hakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Muista tilata lupapäätöksen ehdoissa vaaditut katselmukset rakennustarkastajalta.

Käsittelyaika

n. 1 kk lupahakemuksen saapumisesta täydennettynä

Voimassaoloaika

Rakentaminen tulee aloittaa 3 vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä ja saattaa valmiiksi 5 vuoden kuluessa. Toimenpideluvan toimenpide tulee saattaa valmiiksi 3 vuoden kuluessa eli loppukatselmus tilattava tänä aikana. Tarvittaessa voi hakea jatkoaikaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHonkajoen kunta
Palvelusta vastaaHonkajoen kunta
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Honkajoen kunta
Päivitetty: 4.6.2020