suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Rahanpesun valvontarekisteri

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rahanpesun valvontarekisteriä.

Rahanpesulain mukaisten aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten tulee rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin 14 vuorokauden kuluessa toiminnan aloittamisesta tai lain soveltamisalan piiriin tulemisesta.

Rahanpesulain mukaan niiden aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät ole toimil ...

Toimi näin

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä hakemuslomakkeella, joka löytyy aluehallinnon asiointipalvelusta. Asiointipalvelun löydät asiointikanavista. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää hakemusta sähköisesti, ota yhteyttä rahanpesu@avi.fi

Sähköiseen hakemuslomakkeeseen on merkitty pakolliset täytettävät kohdat ja lomake opastaa tietojen täyttämisessä.

Hakijan tulee täyttää seuraavat tiedot hakemusta täyttäessään:

  1. Yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen

aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa toimintaa harjoitetaan.

2. Oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa toimintaa harjoitetaan.

3. Harjoitettu elinkeinotoiminta, jonka perusteella hakija on ilmoitusvelvollinen.

Valuutanvaihtajien ja yrityspalveluiden tarjoajien osalta myös:

4. Täydellinen nimi ja henkilötunnus, tai sen puuttuessa syntymäaika yhtiön vastuuhenkilöistä, joiden luotettavuus tulee arvioitavaksi. Luotettavuusvaatimus koskee toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäseniä ja varajäseniä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, vastuunalaisia yhtiömiehiä, muuta ylimpään johtoon kuuluvaa ja sitä, jolla on suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta toimija voidaan merkitä rekisteriin, tulee hakijan täyttää seuraavat edellytykset ilmoitusta tehdessään:

1. Hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.

2. Hakija ei ole liiketoimintakiellossa.

3. Hakija toimittaa hakemuksessa pyydetyt tiedot.

Valuutanvaihtajien ja yrityspalvelujen tarjoajien vastuuhenkilöiden osalta:

4. Hakija on luotettava.

  • Hakijaa ei pidetä luotettavana, jos hakijana oleva luonnollinen henkilö taikka hakijana olevan yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva tai tosiasiallinen edunsaaja on viimeisen viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan rahanpesun valvontarekisteriin merkittävää elinkeinotoimintaa. Hakijaa ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan rahanpesun valvontarekisteriin merkittävää elinkeinotoimintaa. Hakijaa ei pidetä luotettavana myöskään, jos hän on kolmen arviota edeltävän vuoden aikana toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisen; tai jos hän on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan.

Aluehallintovirasto selvittää kohtien 1 ja 2 tiedot.

Kohdan 4 varmistamiseksi aluehallintovirasto tilaa oikeusrekisterikeskuksesta tiedot sakko-, rikos- ja liiketoimintakieltorekisteristä. Mikäli ilmoituksen tekijän johtoon kuuluu henkilöitä, jotka asuvat tai ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat asuneet ulkomailla, tulee ilmoituksen tekijän heidän osaltaan toimittaa aluehallintovirastolle rikosrekisteritiedot ulkomailla sijaitsevan kotipaikan rekisteriviranomaiselta.

Aluehallintovirastolla on myös oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tietoja rekisteröintiä hakevan veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisesta, toiminnasta, taloudesta ja kytkennöistä, jotka ovat tarpeen luotettavuuden selvittämiseksi.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa toiminnan aloittamisesta tai soveltamisalan piiriin tulemisesta.

Käsittelyaika

Rekisteröintiä koskeva asia pyritään ratkaisemaan kahden viikon kuluessa asian vireille tulosta eli siitä päivästä lukien, kun ilmoituksesi on saapunut aluehallintovirastolle. Käsittelyaikaa voivat pidentää ruuhkat ja puutteellisen ilmoituksen vuoksi pyydettävät lisäselvitykset. Voit jatkaa yrityksesi toimintaa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (Rahanpesulaki)

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 22.11.2021