suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Rakennushanke tai muu toimenpide voi edellyttää poikkeamista rakennusjärjestyksestä, asema- tai yleiskaavasta tai muista maankäyttö-

ja rakennuslain tai -asetuksen säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Myös ranta-alueen suunnittelutarve edellyttää poikkeamista eli jos ranta-alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, jossa rakennusluvan myöntämisestä kaavan perusteella olisi erityisesti määrätty, täytyy hakea poikkeamista. Rakennusvalvonta arvioi poikkeamisluvan tarpeen ja neuvoo hakijaa. Poikkeamislupa valmistellaan kaavoituksessa. Myös valmistelija voi osallistua ennakkoneuvontaan. Poikkeamisesta päättää ympäristöteknisen lautakunnan lupajaos.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjen poikkeamisen edellytysten tulee täyttyä, jotta poikkeaminen voidaan myöntää (laillisuusharkinta). Lisäksi poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisessa voidaan käyttää myös tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Poikkeamisluvan lisäksi on haettava rakennuslupa tai muu vaadittava lupa. Poikkeamislupa antaa ainoastaan luvan poikkeamiseen, ei lupaa rakentamiseen. Haja-asutusalueelle rakentaminen voi edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua.

Poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta kerrotaan enemmän kaavoituksen verkkosivuilla, missä on myös ohje poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen ja tarvittaviin asiakirjoihin. Verkkosivulta löytyy myös linkki hakemuslomakkeeseen.

Toimi näin

Jos suunnitteilla on rakennushanke, joka mahdollisesti vaatii poikkeamisen, rakennushankkeen haltijan tulee olla yhteydessä rakennustarkastajaan. Rakennustarkastaja arvioi poikkeamisluvan tarpeen. Kaavoitus valmistelee poikkeamisluvat ja tarvittaessa valmistelija voi osallistua arviointiin ja ennakkoneuvontaan. Poikkeamisluvan hakemiseen on ohjeet kaavoituksen verkkosivulla poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu. Tarvittaessa ohjeita ja neuvontaa saa myös rakennusvalvonnasta ja kaavoituksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Myönteinen poikkeamispäätös edellyttää, että laissa määritellyt poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja poikkeamiseen on erityinen syy.

Lupapäätökseen voi liittyä ehtoja esim. millä ehdolla rakennushanke voidaan toteuttaa.

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamisluvan hinta määräytyy kaavoituksen taksan mukaan. Hinnat on kuvattu poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu -ohjeessa, joka on saatavissa kaavoituksen verkkosivulta poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu.


Määräaika

Poikkeamispäätöksessä ilmoitetaan määräaika, jonka kuluessa on haettava rakennuslupaa. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamispäätöksen osalta määräaika voi olla enintään viisi vuotta.

Käsittelyaika

Poikkeamislupien käsittely vie keskimäärin kaksi kuukautta, kun asiakirjat ovat valmiit ja ennakkoneuvottelut käyty. Vaativissa poikkeamislupa-asioissa, jotka vaativat erillisiä selvityksiä tai lausuntoja, käsittelyaika voi olla useita kuukausia. Mikäli poikkeamispäätöksestä valitetaan, voi valitusten käsittely oikeusasteissa viedä useamman vuoden.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös saa lainvoiman, kun valitusaika on päättynyt. Poikkeamispäätöksen mukaista rakennuslupaa voidaan hakea poikkeamispäätöksessä ilmoitetussa määräajassa (enintään kaksi vuotta, kts. määräaika).

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennusasetus, poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki, suunnittelutarve ranta-alueella

Perustiedot

Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 23.10.2019