suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevesi tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan oppilashuollon perusopetuksen oppilaille. Konnevedellä tarjotaan sekä yhteisöllistä oppilashuoltoa, että yksilöllistä oppilashuoltoa. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen perusopetuksen oppilahuollon muoto. Siihen kuuluvat toimintakulttuuri ja toimet, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Koulujen oppilashuoltoryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisesta ja edistämisestä.

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavoista löydät enemmän Konneveden oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmasta: https://peda.net/konnevesi/oppilashuolto/ojos/ojos2/3ot/3yojst

Konnevedellä perusopetuksessa saa myös yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisessa oppilashuoltoasian käsittelyssä monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tarpeen mukaan. Koollekutsuja toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Monialaiseen asiantuntijaryhmään kutsutaan vain ne opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön jäsenet, jotka liittyvät käsiteltävään asiaan.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa oppilaan iän, kehitystason ja muiden henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti. Suostumusta ei sen sijaan tarvita yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus.

Yksilökohtaisen oppilashuollon toimintatavoista löydät enemmän Konneveden oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmasta:

https://peda.net/konnevesi/oppilashuolto/ojos/ojos2/3ot/3yoj2

Konnevedellä kaikilla kouluilla koulupsykologin palveluita saa kerran viikossa ajanvarauksella. Kouluterveydenhuollon palveluita saa Lapunmäen koululla päivittäin. Hytölän ja Istunmäen kouluilla kouluterveydenhuoltopalveluita saa erikseen sovittuina ajankohtina tai tarpeen vaatiessa.

Toimi näin

Oppilashuolto on osa perusopetuksen toimintaa. Lapset ja huoltajat voivat osallistua perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmien tekemiseen. Yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori. Jos huoltajalla on huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä opettajaan tai oppilashuoltopalveluihin.

Aloitteen yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden (psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen oppilashuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee lapsi tai huoltaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020