suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Vesilahdessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki annetaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan omassa lähikoulussa. Poikkeuksena on vaikeammin kehitysvammaisen, muulla tavoin vammautuneen tai vakavasti sairaan ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan mahdollisesti saama toiminta-alueittainen opetus, joka ostetaan kunnan ulkopuolelta.

Jos oppilas saa oppimisen ja koulunkäynnin tukea säännöllisesti, tiedotetaan siitä hänen huoltajilleen. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joihin tarvittava tuki kirjataan.

Ensisijaisia yleisen tuen tukimuotoja ovat eriyttäminen, joustavat opetusryhmittelyt, samanaikaisopetus, pienryhmäopetus, tukiopetus ja oppilaanohjaus.

Tehostetussa tuessa oppilaalle annettava tuki on säännöllisempää ja suunnitelmallisempaa kuin yleisessä tuessa. Oppilaalla voi olla samanaikaisesti useita tukimuotoja. Oppilas voi esimerkiksi käydä pienryhmässä tai työskennellä erityisopettajan kanssa saadakseen yksilöllistä tukea, tai saada säännöllisesti koulunkäynnin ohjaajan tukea ja jatkuvaa eriyttämistä yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Erityistä tukea tarvitaan, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittävää. Erityisen tuen antamisesta tehdään kirjallinen päätös. Pääsääntöisesti erityiseen tukeen siirtyvän oppilaan kotiluokka pysyy samana.

Oppilas kuuluu erityisen tuen piiriin

  • jos hänellä on pidennetty oppivelvollisuus
  • jos hänellä on yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa oppiaineessa
  • jos hän opiskelee pääsääntöisesti koulussa olevassa pienryhmässä
  • jos hän tarvitsee kokoaikaisesti koulunkäynnin ohjaajan tukea

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsesi oppimisesta tai koulunkäynnistä, keskustele asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ota yhteyttä koulukuraattoriin tai -psykologiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 11.12.2019