suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Uudessakaupungissa lähtökohtana tuen järjestämisessä on laadukas, tasa-arvoinen ja ensisijaisesti oppilaan omassa lähikoulussa järjestetty tuki. Tukimuodot ovat suurelta osin kaikissa tuen vaiheissa samat, mutta vahvistuvat tuen vaiheissa edetessä. Erityisopetus pohjautuu hyvin järjestettyihin yleiseen ja tehostettuun tukeen, joista vastaavat ensisijaisesti oppilaan oma luokanopettaja tai aineenopettaja. Tuki suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaisesti ja ensisijaisensa tuen muotona toimii eriyttäminen monissa muodoissaan. Tehostetussa tuessa luokanopettajan tai aineenopettajan apuna ja yhteistyökumppanina voi toimia erityisopettaja. Yhteistyötä tehdään usein tuen suunnittelussa myös muiden moniammatillisten asiantuntijoiden, yleensä koulujen oman oppilashuoltohenkilöstön, kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa ja heidän kuulemisensa tuen asioissa on myös olennainen osa tuen järjestämistä.

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa ryhmässä tai tarpeen vaatiessa osa-aikaisena erityisopetuksena pienryhmässä joustavasti ryhmitellen tai jaksoittain. Luokkamuotoisena, kokoaikaisena erityisopetuksena järjestetään opetusta niille oppilaille, joille pedagoginen selvitys osoittaa oppimisen estyvän suuressa ryhmässä. Opetus järjestetään luokkamuotoisena erityisopetuksena myös niissä tilanteissa, joissa se on oppimisympäristön turvallisuuden vuoksi tarpeen. Erityisopetuksesta vastaa erityisopettaja, mutta erityisen tuen toimenpiteitä voivat toteuttaa myös muut opettajat (erityisopettajaa konsultoiden). Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään lähinnä vaativan erityisen tuen oppilaille. Muutoin tuki toteutetaan pääasiassa joustavin opetusjärjestelyin sekä nk. tupaopetuksena.

Tukiopetus on matalan kynnyksen tukea, jota käytetään ennakoiden, samanaikaisesti ja jälkikäteen. Tukiopetus on yksi eriyttämisen muoto ja sille on ominaista tehtävien, materiaalien ja oppimisympäristöjen yksilöllisyys. Se suunnitellaan oppilaan tarpeet huomioiden ja sillä pyritään vahvistamaan oppilaan positiivista mielikuvaa osaamisesta ja oppimisesta.

Toimi näin

Yleistä tukea annetaan kaikille oppilaille heti tarpeen ilmetessä. Sen kuuluu olla nopeaa ja ketterää eikä se edellytä sen kummempia toimenpiteitä. Tuen vaiheissa eteenpäin mennään opetussuunnitelman mukaisesti Wilma-ohjelmassa täytettävien pedagogisten asiakirjojen ja moniammatillisen sekä huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Tehostetussa tuessa korostetaan oman opettajan pedagogista asiantuntemusta ja erityiseen tukeen siirryttäessä pääsääntöisesti kuullaan myös tuen tarpeeseen liittyvää asiantuntijaa, yleensä koulupsykologia. Erityisen tuen aloittamisesta päättää opetustoimenjohtaja. Kirjallinen päätös lähetetään myös oppilaan huoltajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Uusikaupunki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 16.10.2019