suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Toholammin kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Toholampi
  • Julkinen palvelu

Erityisopetusta annetaan perusopetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia ovat lukemisen ja/tai kirjoittamisen ongelmat, joihinkin oppiaineisiin liittyvät vaikeudet, motoriset vaikeudet, keskittymisvaikeudet, puheen ongelmat, aistitoimintojen ongelmat ja vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Jos oppilaan opiskelu yleisopetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osin tai kokonaan Pikku Hermannin erityisluokassa. Erityisluokassa voivat opiskella mm. oppilaat, joilla on kehitysviivästymä, kehitysvamma, autismi, kielihäiriö, oppimisvaikeus tai sopeutumattomuus. Pikku Hermannin erityisluokkaa lukuun ottamatta erityisopetus järjestetään yleisopetukseen integroidusti.

Oppilaan saama tuki jaetaan kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Erityisopetusta voidaan antaa kaikissa kolmessa tuen vaiheissa oleville oppilaille. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä sekä tukea ja auttaa yksilöllisesti kaikkia oppilaita saavuttamaan perusopetuksessa vaadittavat perustiedot ja -taidot tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa sunnitelmassa (HOJKS) määritellyt yksilölliset tavoitteet.

Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet ja turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen.

Tukitoimien lisäksi erityisopetukseen voi sisältyä myös kuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaToholammin kunta
Palvelun toteuttaaToholammin kunta
Alue Toholampi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Toholammin kunta
Päivitetty: 30.5.2019