suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Joroisissa oppimisen ja koulunkäynnin tuki pyritään järjestämään niin että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta on.

Tavoitteena on, että tukea tarvitseva oppilas pystyy erilaisten tukitoimien avulla opiskelemaan mahdollisimman paljon oman ikätasoisryhmänsä mukana. Tukea tarjotaan joustavasti kolmiportaisen mallin mukaisesti.

Toimi näin

Yleinen tuki:

Oppilas saa koulunkäyntinsä ja oppimisensa tueksi yleistä tukea oppituntiensa ja koulupäiviensä yhteydessä. Tukea annetaan heti kun tuen tarve ilmenee.

Tehostettu tuki:

Kun oppilas tarvitsee tukea säännöllisesti ja/tai useampia tukimuotoja, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön kanssa pohjautuen pedagogiseen arvioon. Myös huoltajat osallistuvat asian käsittelyyn.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilönä prosessissa on luokanopettaja/- ohjaaja.

Erityinen tuki:

Mikäli oppilas tarvitsee tehostettua tukea vahvempaa tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä, siirrytään erityiseen tukeen. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys moniammatillisesti yhteistyössä erityisopettajan, huoltajien ja oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa. Tarvittaessa oppilaalle tehdään myös psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus tai sosiaalinen selvitys.

Moniammatillisen ryhmän päätöksestä erityisopettaja tekee esityksen erityiseen tukeen siirtymisestä (lomake) rehtorille ja rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen.

Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Vastuuhenkilönä prosessissa on erityisopettaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 9.10.2019