suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Perintätoiminnan harjoittajan rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos aiot harjoittaa perintätoimintaa, tee ilmoitus perintätoiminnan harjoittamisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Hakijan (oikeushenkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja) on täytettävä perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018) 8 §:ssä säädetyt rekisteröinnin edellytykset.

Saapuneen ilmoituksen suhteen on joskus tarpeen pyytää lisäselvitystä tai täydennystä.

Toimi näin

Voit tehdä ilmoituksen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin aluehallintovirastolle rekisteri-ilmoituslomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisella hakemuksella. Ilmoituslomake ja täyttöohje löytyvät asiointikanavista.

Rekisteri-ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa perintätoimintaa harjoitetaan;

2) oikeushenkilön (esim. yhtiö) toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa perintätoimintaa harjoitetaan;

3) perintätoiminnasta vastaavan henkilön ja oikeushenkilön vastuuhenkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika; vastaavan henkilön suostumus tehtävään ja selvitys vastaavan henkilön asemasta perintäyhtiössä; sekä liitteeksi selvitys vastaavan henkilön soveltuvalla tutkinnolla osoitetusta lainsäädännön tuntemuksesta;

4) elinkeinoa harjoittavan henkilön tai oikeushenkilön edustajan omakätinen allekirjoitus nimenselvennyksineen;

5) liitteeksi selvitys siitä, miten hakija aikoo huolehtia toimeksiantajan lukuun perittävien varojen (asiakasvarat) ja omien varojensa pitämisestä erillään ja asiakasvarojen säilyttämisestä luotettavalla tavalla;

6) liitteeksi selvitys siitä, miten hakija aikoo huolehtia toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Rekisteröinnin hakijan tulee toimittaa rekisteri-ilmoituksessa mainitut liitteet ilmoitukseen.

Hakijan on aluehallintoviraston pyynnöstä toimitettava muutkin tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arvioimiseksi.

Ilmoitettujen tietojen muutoksista tai toiminnan lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ilmoituksen liitteineen voi lähettää joko postitse tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Suoritemaksua koskevaa oikaisua voi hakea kirjallisesti aluehallintovirastolta ja päätöstä koskevaa muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkitsemisen edellytykset ovat seuraavat:

• Hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.

• Hakija ei ole konkurssissa ja, jos hakija on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen ja hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa.

• Hakija on luotettava.

o Hakijaa ei voida pitää luotettavana, jos joku vastuuhenkilöistä on viiden arviota edeltäneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton perintätoiminnan harjoittajaksi tai toimimaan sen vastuuhenkilönä. Samoin, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan perintätoimintaa.

• Hakija on vakavarainen.

o Hakijaa ei pidetä vakavaraisena, jos tämä on ulosottorekisterin tietojen tai muun selvityksen perusteella kykenemätön vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

• Hakija on ilmoittanut perintätoiminnasta vastaavan henkilön, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset.

o Perintätoiminnasta vastaavan henkilön tulee olla täysi-ikäinen ja luotettava henkilö, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle ei ole määrätty edunvalvojaa. Vastaavalla henkilöllä on oltava soveltuvalla tutkinnolla osoitettu perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus.

o Vastaavalta henkilöltä edellytetään soveltuvan korkeakoulututkinnon kuten oikeustieteen tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin taikka vara- tai oikeusnotaarin tutkinnon suorittamista. Jos vastaavalla henkilöllä ei ole edellä tarkoitettua soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ammattipätevyyden voi osoittaa suoritetulla luottotutkinnolla.

• Hakija kykenee huolehtimaan asiakasvaroista.

• Hakija kykenee huolehtimaan toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista mukaisesti.


Käsittelyaika

Rekisteröintiä koskeva asia pyritään ratkaisemaan kahden viikon kuluessa asian vireille tulosta eli siitä päivästä lukien, kun ilmoitus saapui aluehallintovirastoon. Käsittelyaikaa voi pidentää puutteellisen ilmoituksen vuoksi pyydettävät lisäselvitykset.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi voimassa oleva.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 12.5.2020