suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Panttilainauslaitosten toimiluvat

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on haettava aluehallintovirastolta toimilupa ennen toiminnan aloittamista. Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle panttilainauslaitokselle ennen sen rekisteröimistä.

Toimilupahakemuksessa on annettava tarpeellinen selvitys panttilainauslaitoksen omistajista ja heidän omistusosuuksistaan, hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henkilöistä. Hakemukseen on liitettävä perustamiskirja. Aluehallintovirastolla on oikeus vaatia myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Aluehallintoviraston on pyydettävä panttilainauslaitoksen toimilupahakemuksesta asianomaisen paikkakunnan poliisin lausunto.

Panttilainauslaitokselle on myönnettävä toimilupa, jos panttilainauslaitoksen omistajien ja hallintohenkilöiden luotettavuudesta ja sopivuudesta saadun selvityksen ja muun selvityksen perusteella voidaan varmistua, että panttilainauslaitosta tullaan johtamaan ammattitaitoisesti, luotettavasti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että panttilainauslaitos muutoin tulee noudattamaan tämän lain säännöksiä.

Toimi näin

Toimilupahakemuksen voi tehdä aluehallintovirastolle vapaamuotoisesti.

Toimilupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • täydellinen ote rekisteriviranomaisen suorittamasta laitoksen rekisteröinnistä, johon sisältyy yhtiöjärjestys
 • hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan sekä, jos varatoimitusjohtaja on valittu, varatoimitusjohtajan, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimet, kansalaisuus ja kotipaikka
 • selvitys ilmoituksen tekijän ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden koulutuksesta ja työkokemuksesta
 • selvitys siitä, miten pantit säilytetään sekä millä tavoin pantit vakuutetaan.

Luotettavuusvaatimus koskee toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä ja sitä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai muutoin oikeuttaa käyttämään siihen rinnastettavaa vaikutusvaltaa panttilainauslaitoksen hallinnossa, sekä omistusten suuruus.

Ilmoituksen tekijän on aluehallintoviraston pyynnöstä toimitettava muutkin tiedot, jotka ovat tarpeen toimiluvan edellytysten täyttymisen arvioimiseksi.

Aluehallintovirastolla on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

Jos edellä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutos, siitä on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Ilmoituksen liitteineen voi lähettää joko postitse tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Panttilainauslaitosten tulee täyttää seuraavat edellytykset:

 1. Toimiluvan hakijalla tulee olla oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa siten kuin laissa on elinkeinonharjoittamisen oikeudesta säädetty.
 2. Toimiluvan hakija ei ole konkurssissa.
 3. Toimiluvan hakija on luotettava.
 4. Toimiluvan hakijalla on sellainen ammattitaito, joka toiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen, jotta panttilainauslaitosta voidaan katsoa johdettavan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Luotettavuuden ja sopivuuden varmistamiseksi aluehallintovirasto tilaa oikeusrekisterikeskuksesta tiedot sakko-, rikos- ja liiketoimintakieltorekisteristä. Mikäli toimiluvan hakijan johtoon kuuluu henkilöitä, jotka asuvat tai ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana asuneet ulkomailla, tulee heidän osalta toimittaa aluehallintovirastolle rikosrekisteritiedot ulkomailla sijaitsevan kotipaikan rekisteriviranomaiselta.

Toimiluvan hakijaa ei pidetä luotettavana, jos joku sen vastuuhenkilöistä on viiden edeltäneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan panttilainaustoimintaa, omistamaan panttilainaustoimintaa harjoittavaa yhteisöä tai toimimaan sen vastuuhenkilönä. Samoin, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan em. tehtävissä.

Panttilainauslaitoksen ammattitaitoisella johtamisella tarkoitetaan panttilainaustoiminnan tuntemista, taitoa ja muuta vastaavaa valmiutta. Ammattitaitoa arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, tunteeko ilmoituksen tekijä soveltuvin osin Suomen lainsäädäntöä.

Vaatimus ammattitaidosta koskee toimiluvan hakijan ylintä johtoa tai niitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat panttilainaustoiminnasta. Kaikilta ylimpään johtoon kuuluvilta henkilöiltä ei välttämättä edellytetä ammattitaitoa, mutta ylimmällä johdolla kokonaisuutena on oltava tarvittava koulutus ja kokemus, jotta panttilainauslaitosta voidaan arvioida johdettavan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotodistuksella tai muulla koulutukseen liittyvällä selvityksellä tai panttilainaustoimintaan, luotonantoon tai riskienhallintaa liittyvillä työtodistuksilla. Soveltuvia tutkintoja ovat esim. oikeustieteen tai kauppatieteen kandidaatin, maisterin tai vara- tai oikeusnotaarin tutkinto.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Panttilainauslaitoksen on haettava toiminnan harjoittamiseen toimilupa ennen toiminnan aloittamista. Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle panttilainauslaitokselle ennen sen rekisteröimistä kaupparekisteriin.

Käsittelyaika

Noin 2 viikkoa.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista 2018

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020