suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Palvelutarpeen arviointi ikääntyneille

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikään­ty­nei­den kai­nuu­lais­ten ko­to­na asu­mis­ta tue­taan oh­jauk­sel­la ja neu­von­nal­la, jol­la vah­vis­te­taan ikään­ty­nei­den omia voi­ma­va­ro­ja, edis­te­tään toi­min­ta­ky­kyä ja

hy­vin­voin­tia se­kä li­sä­tään ko­to­na asu­mi­seen liit­ty­vää pär­jää­mi­sen tun­net­ta.

Oh­jauk­sen ja neu­von­nan poh­jal­ta ar­vioi­daan tar­vit­taes­sa asiak­kaan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä se­kä it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta laa­ja-alai­ses­ti ja ko­ko­nais­val­tai­ses­ti yh­des­sä iäk­kään hen­ki­lön ja tar­vit­taes­sa hä­nen lä­hei­sen­sä tai hä­nel­le mää­rä­tyn edun­val­vo­jan kans­sa.

Pal­ve­lu­tar­vet­ta ar­vioi­taes­sa ja sel­vi­tet­täes­sä huo­mioi­daan iäk­kään hen­ki­lön omat voi­ma­va­rat ja se, mi­ten hän sel­viy­tyy jo­ka­päi­väi­sis­tä toi­min­nois­ta it­se­näi­ses­ti ja mis­sä hän tar­vit­see ul­ko­puo­lis­ta apua. Pal­ve­lu­tar­peen mo­ni­puo­li­nen ja laa­ja-alai­nen ar­vioin­ti toi­mii asiak­kaal­le jär­jes­tet­tä­vien pal­ve­lu­jen poh­ja­na.

Pal­ve­lu­tar­ve ar­vioi­daan kii­reel­li­sis­sä ti­lan­teis­sa vä­lit­tö­mäs­ti tai vii­meis­tään seit­se­män ar­ki­päi­vän ku­lues­sa yh­tey­de­no­tos­ta.

Toimi näin

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsee soittamalla asiakasohjaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 17.9.2021