suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Vammaisen henkilön on pystyttävä näyttämään, missä määrin haettava väline tai laite on tarpeellinen ja toisaalta välttämätön vamman johdosta jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa.

Näihin tukitoimiin on oikeus vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa ajan toiminnassa.

Autoavustusta myönnetään ensisijaisesti vaikeavammaiselle henkilölle jokapäiväiseen liikkumiseen liittyvien tarpeiden perusteella. Avustamisen myöntämisellä tuetaan erityisesti henkilön opiskelua, työssäkäyntiä tai näihin verrattavia vaikeavammaisen jokapäiväisiä välttämättömiä kuljetuksia. Korvauksen saamisen edellytyksenä on hakijan vaikeavammaisuus, säännöllinen ja päivittäinen kuljetustarve, säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut vammaan ja sairauteen liittyvät välttämättömät perusteet oman auton tarpeesta.

Vamman vaatimista välttämättömistä auton lisälaitteista ja niiden asentamisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan pääsääntöisesti puolet kohtuullisista kustannuksista. Korvausta ei myönnetä silloin, kun lisälaitteet ovat autossa jo vakiovarusteina.

Korvauksen ulkopuolelle jäävät lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet, koneet ja laitteet. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat välineet, koneet ja laitteet voivat kuitenkin tulla korvattavaksi toissijaisesti, silloin kun vammainen henkilö ei saa hänelle riittäviä tai sopivia palveluja terveydenhuoltolain tai vakuutus- ja työeläkelaitosten apuvälinepalveluja säätelevän lainsäädännön nojalla.

Toimi näin

Hae korvausta päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin kirjallisesti. Tulostettava hakemuslomake sekä lisätietoja palvelusta löytyy kunnan verkkosivulta. Korvaushakemus voi olla myös vapaamuotoinen. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnot. Toimita hakemus vammaispalveluihin (Laukaan kunta, Vammaispalvelut, PL 6, 41341 Laukaa).

Lisätietoja palvelusta löydät kunnan verkkosivulta. Saat myös ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja tarvittavien liitteiden ja selvitysten sekä mahdollisten lisäselvitysten hankkimiseen vammaispalvelujen sosiaaliohjaajalta, puhelinaika ma - pe klo 9 – 10.

Päätös päivittäisten välineiden, koneiden ja laitteiden korvaushakemukseen on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. Hakemuksen käsittelemiseksi sosiaalityöntekijällä on tarvittaessa oikeus tarkistaa päätöksenteossa tarvittavat välttämättömät tiedot. Päätöksen päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaamisesta tekee sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarkoitukseen varattu määräraha kohdennetaan erityisesti niille vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta välttämättömästä syystä tarvitsevat päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseksi välttämättä sellaisia välineitä, koneita tai laitteita, jotka eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Ilman erityisiä perusteita avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tavallisimpiin kodinkoneisiin (esim. pyykinpesu- ja astianpesukone, matkapuhelin, tietokone). Kodinkoneiden hankinnan tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon kotihoidon määrä ja esim. päätös henkilökohtaisesta avusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021