suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Terveystarkastuksen tehtävänä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Nuorta ohjataan tekemään terveyttä edistäviä valintoja ja tuetaan itsenäistymisessä. Terveystarkastuksessa selvitetään opiskelijan opiskelukykyä ja elämäntilannetta, itsetuntoa, voimavaroja ja vastuuta omasta terveydestään. Tarvittaessa tehdään laajempi motivaation, riskien, muutoshalukkuuden ja muutoksen esteiden selvittäminen. Opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja heitä ohjataan opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin.

Opiskelukykyyn voivat vaikuttaa

mielenterveys- ja päihdeongelmat

sosiaaliset ongelmat

muutto toiselta paikkakunnalta

pitkäaikaissairaus

kiusaaminen

oppimisvaikeudet

Muut mahdollisesti tukea tarvitsevat

maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset opiskelijat

uudelleenkoulutukseen tulevat opiskelijat

opiskelijat, joiden edellisistä opinnoista on kauan

perheelliset opiskelijat

opiskelun ohessa työssäkäyvät opiskelijat

Opiskelijoiden terveystarkastustoiminnan tavoitteena on

selvittää yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan elämäntilanne, elämäntavat, sosiaaliset verkostot ja opiskelu osana hyvinvoinnin kokonaisuutta

tukea ja vahvistaa opiskelijan voimavaroja

havaita elämäntapoihin liittyviä riskejä ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden vähentämiseksi

arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta

huomioida syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat

ohjata opiskelija tarvittavien palvelujen piiriin, jos toimintakykyä uhkaavia tai sitä haittaavia ongelmia havaitaan

selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvonnan tarve

suunnitella tarvittaessa kroonisten sairauksien seuranta, hoito ja kuntoutus opiskelun ajaksi

selvittää erityisopiskelijan tarvitsemat kuntoutus- ja tukitoimet yhdessä oppilaitoksen ja muiden tahojen kanssa

arvioida jatkotapaamisten tarve

tiedottaa opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista

Opiskelijan terveystarkastuksessa arvioidaan opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta. Palveluja kohdennetaan koko ikäluokan kattavien määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi erityisesti niille, jotka tarvitsevat enemmän opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöiden apua tai ohjausta.

Terveystarkastuksista poisjääneiden opiskelijoiden osalta selvitetään mahdollinen tuen tarve.

Opiskeluterveydenhuollon tarkastukseen varatusta ajasta opiskelija saa 48 tuntia ennen vastaanottoaikaa tekstiviestimuistutuksen...

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijat

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 11.8.2022