suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Lukion oppilashuollon tarkoitus on edistäää oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia ja siten tukea opiskelua ja oppimista.

Konnevesi tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan oppilashuollon lukion oppilaille. Konnevedellä tarjotaan sekä yhteisöllistä oppilashuoltoa, että yksilöllistä oppilashuoltoa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen lukion oppilahuollon muoto. Siihen kuuluvat toimintakulttuuri ja toimet, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Lukion oppilashuoltoryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisesta ja edistämisestä.

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavoista löydät enemmän Konneveden oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmasta: https://peda.net/konnevesi/oppilashuolto/ojos/ojos2/3ot/3yojst

Konnevedellä lukiossa saa myös yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisessa oppilashuoltoasian käsittelyssä monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tarpeen mukaan. Koollekutsuja toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Monialaiseen asiantuntijaryhmään kutsutaan vain ne opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön jäsenet, jotka liittyvät käsiteltävään asiaan.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa oppilaan iän, kehitystason ja muiden henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti. Suostumusta ei sen sijaan tarvita yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus.

Konnevedellä koulupsykologin palveluita saa kerran viikossa, sekä kouluterveydenhuollon palveluita päivittäin.

Yksilökohtaisen oppilashuollon toimintatavoista löydät enemmän Konneveden oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmasta:

https://peda.net/konnevesi/oppilashuolto/ojos/ojos2/3ot/3yoj2

Toimi näin

Oppilashuolto on osa lukion toimintaa. Opiskelijat ja huoltajat voivat osallistua perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmien tekemiseen. Yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori. Jos huoltajalla on huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä opettajaan tai oppilashuoltopalveluihin.

Aloitteen yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden (psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä opiskelija itse, huoltaja, opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen oppilashuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee opiskelija tai huoltaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 25.9.2020