suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Omaishoito

 • Palvelu
 • 3 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen avulla.

Omaishoitajille tarjotaan

 • Valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten
 • Hyvinvointi- ja terveystarkastuksia
 • Neuvontaa ja ohjausta

Omaishoidolla tarkoitetaan laissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidosta on tehtävä omaishoitosopimus.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • hoidettavalle annettavista palveluista
 • omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Kunta voi myöntää tukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja haku on jatkuvaa. Hakemuksen saapumisen jälkeen työntekijät arvioivat perheen kanssa kotikäynnillä

 • hoidettavan palvelun tarpeen ja hoidon sitovuuden
 • omaishoitajan soveltuvuuden
 • muut omaishoidon tuen myöntämisedellytykset.

Omaishoidon tukea voi hakea sähköisesti NettiRassi -palvelun kautta .

Hakemuslomakkeen saa myös Hyvinvointipiste NeuvoRassista.

Omaishoitajilla on mahdollisuus hakea Kelan järjestämille kuntoutuskursseille ja järjestöjen tarjoamille tuetuille lomille.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy hyvinvointikuntayhtymän Internet-sivuilta tai jonka voi pyytää palveluohjauksen, kotihoidon tai vammaispalvelujen viranhaltijoilta. Hakemuksen liitteeksi ei tarvita lääkärintodistusta, vaan se pyydetään tarvittaessa. Hakumenettely on jatkuva. Omaishoidon tukea voi hakea myös NettiRassin kautta sähköisesti.

Hakemuksen saapumisen jälkeen asianomaiset työntekijät sopivat perheen kanssa kotikäynnin, jonka aikana arvioidaan hoidettavan palvelun tarve ja hoidon sitovuus, omaishoitajan soveltuvuus sekä muut omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Kotikäynti tehdään mahdollisuuksien mukaan parityönä

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki jaetaan neljään ryhmään hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella. Hoitoisuusarvio tehdään kotikäynnin perusteella, arvioinnin tukena käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Tuen suuruutta määriteltäessä huomioidaan myös muut säännölliset ja tilapäiset koulu-, sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 15.1.2021