suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Omaishoidontuki (kehitysvammaiset ja alle 18-vuotiaat pitkäaikaissairaat)

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukea ei voida myöntää pelkästään palveluna. Omaishoidon tuen sisältö määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Jos täysi-ikäinen asiakas ei itse kykene päättämään ja ilmaisemaan omaa tahtoaan hoidon tai huollon järjestelyistä, selvitetään asiakkaan edun mukaiset ratkaisut yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.

Omaishoidon tuki tarjoaa vaihtoehdon laitoshoidolle ja palveluasumiselle sekä runsaille kunnallisen kotihoidon käynneille. Hoito-olosuhteiden tulee olla omaishoidon tuelle sopivat. Omaishoidon tukea voidaan myöntää vain niille hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena voidaan käyttää erilaisia toimintakykymittareita ja eri alojen asiantuntemusta. Omaishoitajan palkkio määräytyy hoidettavan hoitoisuusluokan perusteella.

Toimi näin

Hae kehitysvammaisten ja alle 18-vuotiaiden pitkäaikaissairaiden omaishoidontukea kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnot. Toimita hakemus vammaispalveluihin postitse.

Lisätietoja sekä tarvittaessa ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja liitteiden ja selvitysten hankkimiseen saat asiakasohjaajalta. Päätöksen omaishoidontuen myöntämisestä tekee asiakasohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki voidaan myöntää kriteereiden täyttyessä, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi sellaista hoitoa tai huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai muun hoidettavalle läheisen yli 18-vuotiaan henkilön kanssa.

Omaishoitajan tulee olla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveytensä (mm. päihde- ja mielenterveysasiat), toimintakykynsä ja ikänsä puolesta sopiva hoitajaksi. Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali - ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä tai on toistaiseksi sairaalahoidossa. Laukaassa noudatetaan perusturvalautakunnan määrittelemiä omaishoidon tuen kriteereitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021