suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Palvelun myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Tuki maksetaan kunnan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoidettavan kotona laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoitajan tarve omaishoitoa tukeviin sosiaalihuollon palveluihin arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnalta. Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella, johon liitetään lääkärinlausunto tai muu selvitys hoidettavan terveydentilasta. Omaishoidontukihakemuksen liitteenä on SUOSTUMUS-lomake, joka liittyy valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastieto Kanta- arkiston käyttöönottoon. Koska potilas- ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä, tarvitaan suostumus, jotta tarpeelliset asiakas- ja potilastiedot liikkuvat joustavasti hoitoon osallistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät Rauman kaupungin omaishoidon sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea seuraavin perustein:

• henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi hoitoa kotioloissa

• hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

• hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

• omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

• hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva

• tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä arvioidaan tarvittaessa kotikäynnin yhteydessä täyttämällä RaVa -arviointilomake, tekemällä tarvittaessa MMSE -muistitesti, haastattelemalla ja havainnoimalla hoito-olosuhteita ja -ympäristöä sekä täyttämällä hoito- ja palvelusuunnitelma. Päätöksenteossa on yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisen kriteereissä käytössä ohjeellisena RaVa -toimintakykyä kuvaavat indeksit sekä Kelan myöntämät vammaistuki ja hoitotuki.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 1.4.2020