suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoitolaissa omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitolaissa omaisella tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Lain mukaan omaishoitosopimusta ei voi tehdä niin sanotun vierashoitajan kanssa. Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajan oikeus vapaaseen on porrastettu hoidon sitovuuden mukaan. Omaishoitosopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Mikäli omaishoito keskeytyy tilapäisesti tai hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuna säännöllisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa, oikeus lakisääteiseen vapaaseen on kaksi vuorokautta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestää muun muassa tilapäishoitona, omaishoitajan sijaishoitona ja tilapäisenä perhehoitona.

Omaishoitolakiin on lisätty maininta, jonka mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Omaishoitajille järjestetään myös hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tukee omaishoitajaa hoitotehtävässä antamalla ohjausta ja neuvontaa. Omaishoitajilla on mahdollisuus myös hakea Kelan järjestämille kuntoutuskursseille ja eri järjestöjen tarjoamille tuetuille lomille.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy hyvinvointikuntayhtymän Internet-sivuilta tai jonka voi pyytää palveluohjauksen, kotihoidon tai vammaispalvelujen viranhaltijoilta. Hakemuksen liitteeksi ei tarvita lääkärintodistusta, vaan se pyydetään tarvittaessa. Hakumenettely on jatkuva. Omaishoidon tukea voi hakea myös NettiRassin kautta sähköisesti.

Hakemuksen saapumisen jälkeen asianomaiset työntekijät sopivat perheen kanssa kotikäynnin, jonka aikana arvioidaan hoidettavan palvelun tarve ja hoidon sitovuus, omaishoitajan soveltuvuus sekä muut omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Kotikäynti tehdään mahdollisuuksien mukaan parityönä

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki jaetaan neljään ryhmään hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella. Hoitoisuusarvio tehdään kotikäynnin perusteella, arvioinnin tukena käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Tuen suuruutta määriteltäessä huomioidaan myös muut säännölliset ja tilapäiset koulu-, sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 9.4.2020