suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Omaishoidon tuki

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Laukaan kunta
Alue: Laukaa
Palvelun kieli: suomi

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus. Se myönnetään kunnan määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukea ei voida myöntää pelkästään palveluna.

Omaishoidon tuen sisältö määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Jos täysi-ikäinen asiakas ei itse kykene päättämään ja ilmaisemaan omaa tahtoaan hoidon tai huollon järjestelyistä, selvitetään asiakkaan edun mukaiset ratkaisut yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.

Omaishoidon tuki tarjoaa vaihtoehdon laitoshoidolle ja palveluasumiselle sekä runsaille kunnallisen kotihoidon käynneille. Hoito-olosuhteiden tulee olla omaishoidon tuelle sopivat. Omaishoidon tukea voidaan myöntää vain niille hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena voidaan käyttää erilaisia toimintakykymittareita ja eri alojen asiantuntemusta. Omaishoitajan palkkio määräytyy hoidettavan hoitoisuusluokan perusteella.


Toimi näin

Hae vanhusten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidontukea kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Hakemukseen on myös liitettävä hoidettavan allekirjoittama vanhusten palvelujen ja terveyspalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskeva suostumuslomake, mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä. Toimita hakemus kotihoitotoimistoon (Laukaan kunta, Kotihoito, PL 6, 41341 Laukaa). Päätös postitetaan asiakkaalle.

Lisätietoja palvelusta sekä tulostettavan tukihakemuksen ja suostumuslomakkeen löydät kunnan verkkosivulta. Lisätietoja ja tarvittaessa ohjausta hakemuksen täyttämiseen saat omaishoidosta vastaavalta palvelupäälliköltä, puhelinaika ma - pe klo 8 – 11.30.


Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.


Palvelun toteuttaa: 
Laukaan kunta