suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon palvelukokonaisuus sisältää myös omaishoitajan tukemisen. Omaishoitajalle voidaan myöntää hoitoa tukevia sosiaali-ja terveyspalveluja, joiden määrä ja sisältö tulee kirjata hoito-ja palvelusuunnitelmaan. Jos hoitajan tuen tarve on vähäistä, riittää, että kunta nimeää omaishoitajalle yhteyshenkilön. Omaishoitajan yhteyshenkilönä

toimii kotihoidon ohjaaja, ellei toisin sovita. Hoitajall ...

Toimi näin

Omaishoidon tukea voit hakea kirjallisesti tarkoitusta varten osoitetulla lomakkeella. Tukea ensimmäistä kertaa hakeva voi liittää hakemukseen lääkärinlausunnon, mikäli katsoo sen olevan eduksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Palvelukeskus Lehtiniemi

Omaishoidosta vastaava kotihoidon ohjaaja

Seiponniementie 7

42700 KEURUU

75 -vuotta täyttäneillä ja Kelan erityishoitotukea saavilla omaishoidon tuen hakijoilla on oikeus saada tuen tarpeen arviointi käynnistymään viimeistään 7 arkipäivän kuluttua yhteydenotosta kuntaan. Tavoitteena tämä on myös muiden hakijoiden osalta.

Tuen tarpeen selvittämiseen liittyy kotihoidon ohjaajan pääsääntöisesti yhdessä toisen perusturvan ammattilaisen kanssa tekemä kotikäynti, minkä yhteydessä, arvioidaan hoidon tarve ja tuen muut myöntämisedellytykset. Kotikäynnin yhteydessä pyydetään tarvittaessa hakijan lupa lisätietojen hankkimiseen hoitavalta lääkäriltä. Hoidettavan toimintakyky arvioidaan kirjallisesti kartoitus-lomakkeella, joka on hoito-ja palvelusuunnitelman liitteenä. Tarvittaessa pyydetään asiakkaan luvalla kannanottoa muilta hoidettavan tilannetta tuntevilta ammattihenkilöiltä (esim. SAS-työryhmältä, vammaispalveluista vastaavalta sosiaalityöntekijältä, erityispalveluyksikön henkilöstöltä). Kehitysvammaisten osalta arviointiin osallistuu pääsääntöisesti palveluohjaaja vammaispalveluista.)

Kenelle ja millä ehdoin

Tuen myöntämisen edellytyksenä Keuruulla on jatkuva ympärivuorokautinen avun tarvitseminen päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa.

Tukea voidaan myöntää, jos

  1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä
  5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Tukea ei myönnetä sosiaali-tai terveydenhuollon toimintayksikössä asuvalle

Erityisistä syistä hoito voidaan toteuttaa hoitajan kotona.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion, hoidettavalle annettavia palveluita sekä omaishoitajan tukemista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Palvelun toteuttaa

Keuruun kaupunki

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 25.10.2022