suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Omaishoidon tuki (alle 65-vuotiaat)

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Omaishoito on vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota, joka on veronalaista tuloa ja jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tukeen voi sisältyä myös muita palveluja. Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin, joiden toteuttamisesta sovitaan kaupungin ja omaishoitajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Sopimuksen lisäksi omaishoidon toteutuksesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi. Omaishoidon tuki on määrärahoihin sidottu tuki, johon Rovaniemellä perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

Toimi näin

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Vammaispalveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky sekä hoidon ja hoivan tarve ja sitovuus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa

hoitoa tai muuta huolenpitoa,

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta

tarpeellisten palveluiden avulla,

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää,

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja 6) tuen

myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuki sisältää rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Palvelu on maksullinen.

Kunnalla on asiakasmaksulain 6 b §:n mukainen oikeus periä maksuja hoidettaville annettavista palveluista omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksun enimmäismäärä hoitajan vapaapäivää kohden on määrätty laissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019