suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Nuorisopsykiatrian erikoisalapalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Nuorten psykiatrinen sairaanhoito vastaa kainuulaisten nuorten erikoissairaanhoidon osalta nuorisopsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta 13 - 17-vuotiaiden nuorten osalta.

Työs­ken­te­ly al­kaa hoi­don tar­peen ar­vioin­nil­la, jo­ka voi si­säl­tää 1–5 ta­paa­mis­ker­taa, joi­ta sa­no­taan sel­vit­te­ly­käyn­neik­si. Nuo­ren li­säk­si nii­hin voi­vat osal­lis­tua tar­peen mu­kaan per­he, omai­set, ys­tä­vät, kou­lu ja muut nuo­rel­le tär­keät ta­hot.

Sel­vit­te­ly­jak­son jäl­keen voi­daan tar­vit­taes­sa teh­dä li­sä­tut­ki­muk­sia (mm. psy­ko­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia) ja jat­kaa ti­lan­teen sel­vit­te­lyä. Sel­vit­te­ly- ja tut­ki­mus­jak­son jäl­keen nuo­rel­le an­ne­taan hoi­to­suo­si­tus, kar­toi­te­taan jat­ko­hoi­to­mah­dol­li­suu­det ja au­te­taan hoi­don jär­jes­te­lyis­sä ja tar­vit­taes­sa teh­dään kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma.

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian po­lik­li­ni­kal­la an­net­ta­va hoi­to pe­rus­tuu va­paaeh­toi­suu­teen, luot­ta­muk­seen se­kä so­vit­tui­hin ta­voit­tei­siin.

Nuorisopsykiatrian osaston toiminta perustuu tarpeenmukaiseen psykiatriseen hoitoon, johon sisältyy eri hoitomuotojen yhdistämistä, potilaskohtaista työryhmätyöskentelyä ja hoidon jatkuvuutta yhteistyössä nuoren, hänen perheensä ja muiden tahojen kanssa. Toiminnan taustalla ovat normaaliin nuoruusiän kasvun ja kehityksen tukeminen sekä ympäröivän yhteiskunnan arvot ja säännöt.

Toimi näin

Kiireettömään hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, (poikkeustilanteissa kuraattorin, terveydenhoitajan, perheneuvolan, sosiaalitoimi/ lastensuojelun lähetteellä), nuoren itsensä tai hänen lähiverkostonsa yhteydenoton perusteella.

Yksikössä noudatetaan valtakunnallisia hoitotakuuseen kuuluvia hoitoon pääsyn perusteita (www.stm.fi).

Kiireelliseen hoitoon hakeudutaan:

• virka-aikana yhteydenotto Lanu-työryhmään, virka-ajan ulkopuolella yhteydenotto päivystyspoliklinikalle

• Lanu-työryhmä (toimii nuorten päivystystyöryhmänä)

• vastaa nuorten ja heidän perheidensä akuuttiin huoleen, toimien joustavasti ja liikkuvasti

• tekee välimaaston palveluna (perustason ja erikoissairaanhoidon välillä) hoidon tarpeen arviointia

• Osallistuu tarpeenmukaiseen hoitoon perustason ja poliklinikan työntekijöiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiireettömään hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, (poikkeustilanteissa kuraattorin, terveydenhoitajan, perheneuvolan, sosiaalitoimi/ lastensuojelun lähetteellä), nuoren itsensä tai hänen lähiverkostonsa yhteydenoton perusteella.

Palvelu on maksullinen.

Osastohoidosta peritään asiakasmaksu. Ks. Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut https://sote.kainuu.fi/kainuun-keskussairaalan-asiakasmaksut

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 6.4.2022