suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten, kuten kiven, soran, hiekan, saven, mullan, kalliomurskeen ja -louheen ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin. Lisäksi soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä. Maa-ainesten otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii pääsääntöisesti luvan. Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kotitarveottoon ei yleensä tarvita lupaa, mutta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi maa-ainesten ottamiseen tarvitaan ympäristölupa, mikäli kyseessä on kivenlouhimo tai kiinteä murskaamo. Myös vähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupa, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle.

Toimi näin

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti. Ottamislupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: • hakemus (2 kpl) • ottamissuunnitelma-asiakirjat (4 kpl) • kaava- ja kartta-asiakirjat (4 kpl) • hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan (1 kpl) • naapurien kuuleminen (1 kpl/ naapuri) • muu selvitys, kuten tarvittaessa Natura-arviointi Ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa jouduttavat lupaprosessia. Siuntion ympäristövalvonta puh. 044 386 1270. Lisätietoa ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy ympäristöministeriön internetsivuilta julkaisusta Maa-ainesten kestävä käyttö. Lisätietoa maa-ainesten ottamisluvasta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta. Lupahakemuslomake löytyy Suomi.fi -verkkopalvelusta. Lomake vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta tehtävää ilmoitusta varten löytyy Suomi.fi -verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 24.2.2020