suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten, kuten kiven, soran, hiekan, saven, mullan, kalliomurskeen ja -louheen ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin. Lisäksi soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä. Maa-ainesten otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii pääsääntöisesti luvan. Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kotitarveottoon ei yleensä tarvit ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti. Ottamislupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: • hakemus (2 kpl) • ottamissuunnitelma-asiakirjat (4 kpl) • kaava- ja kartta-asiakirjat (4 kpl) • hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan (1 kpl) • naapurien kuuleminen (1 kpl/ naapuri) • muu selvitys, kuten tarvittaessa Natura-arviointi Ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa jouduttavat lupaprosessia. Siuntion ympäristövalvonta puh. 044 386 1270. Lisätietoa ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy ympäristöministeriön internetsivuilta julkaisusta Maa-ainesten kestävä käyttö. Lisätietoa maa-ainesten ottamisluvasta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta. Lupahakemuslomake löytyy Suomi.fi -verkkopalvelusta. Lomake vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta tehtävää ilmoitusta varten löytyy Suomi.fi -verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa on voimassa

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Siuntion kunta

Palvelusta vastaa

Siuntion kunta
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 24.2.2020