suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusniemen kunta

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tuusniemi
  • Julkinen palvelu

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti. Lupahakemuksen yksityiskohtainen sisältö löytyy maa-ainesasetuksesta. Hakemukseen on liitettävä muun muassa ottamissuunnitelma, piirustukset ja alueen jälkihoitosuunnitelma. Hakemuksen tekijän on oltava tehtävään pätevä.

Maa-aineslain mukaan lupa ottamiseen on myönnettävä, jos ottamisesta ei aiheudu maa-aineslaissa kiellettyjä haitallisia seurauksia luonnolle, maisemalle tai pohjavedelle. Luvan myöntämisen edellytykset on tarkemmin määritelty maa-aineslaissa.

Luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lupa myönnetään aina määräajaksi, yleensä 10 vuodeksi. Lautakunnassa vireillä olevista hakemuksista ja lupapäätöksen antamisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla. Lupahakemuksen käsittelemisestä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään maksu.

Jos maa-aineksen ottamiseen liittyy kiven louhintaa ja/tai murskausta vähintään 50 päivää, on toiminnalle oltava myös ympäristölupaa. Ympäristölupaa ei kuitenkaan tarvita maarakennustoimintaan liittyvään louhintaan, jos rakentamiseen on muu viranomaisen myöntämä lupa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTuusniemen kunta
Palvelusta vastaaTuusniemen kunta
Alue Tuusniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tuusniemen kunta
Päivitetty: 19.5.2020