suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottamislupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei maa-aineslain 2 §:stä muuta johdu. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon (enintään 500 k-m3). Maa-aineslain mukaisesta pohjavesialueella sijaitsevasta kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ottaja on velvollinen selvittämään sijaitseeko ottopaikka pohjavesialueella tai onko alueella muita ottamista rajoittavia seikkoja.

Toimi näin

Lupa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella. Hakemukset toimitetaan Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Luvan käsittelystä peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen käsittelymaksu. Lisäksi, mikäli viranomainen suorittaa naapureiden kuulemisen, peritään taksan mukainen kuulemismaksu.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on ilmoitettu päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren ympäristöpalvelut
Palvelusta vastaaOulunkaaren ympäristöpalvelut
Alue Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Päivitetty: 24.11.2020