suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Myös kiven louhintaan ja murskaukseen tarvitaan yleensä ympäristölupa, jota on tarkoituksenmukaista hakea samanaikaisesti. Ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maa-ainesten ottamislupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävillä 30 päivän ajan. Vaikutuksiltaan merkittävistä hakemuksista kuulutetaan myös Lopen lehdessä ja Aamuposti viikkouutisissa. Naapureille ja muille asianosaisille varataan tilaisuus tulla kuulluiksi. Kuulemisen suorittaa hakija tai kunta. Lupapäätös annetaan ympäristölautakunnassa. Lupapäätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta tai yhteiskäsittelypäätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta julkipanoilmoituksen mukaisena aikana, joka on 30 päivää.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 14.10.2020