suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Hae lupaa maa-ainesten ottamiseen kirjallisesti Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Tee hakemus kahtena kappaleena. Liitä hakemukseen ottamissuunnitelma neljänä kappaleena sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta. Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimiseen löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Maa-ainesten tavanomainen oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon ja siitä pitää tehdä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Voit ladata ja tulostaa hakemuslomakkeet ja tarkemmat ohjeet ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Kokkolan kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 13.12.2021