suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottaminen edellyttää lupaa. Luvanvaraisuudella varmistetaan, ettei maa-ainesten otto turmele maisemaa tai aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii lupaviranomaisena ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan.

Poikkeuksena luvanvaraisuudesta on ns. kotitarveotto eli oma tavanomainen kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee lisäksi liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille. Kotitarveotosta ei saa aiheutuva maiseman turmeltumista tai kohtuutonta haittaa ympäristölle.

Toimi näin

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitella lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

•selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta

•ottamissuunnitelma (alueen nykytilan ja ainesten ottamistoiminnan kuvaus, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet, alueen maisemointi ja jälkihoito sekä karttaosa)

•karttapiirrokset

•selvitys naapurien kuulemisesta (lomake)

•selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista

•pohjavesitiedot

Maa-aineslupaa voi hakea sähköisesti Lupapisteestä. Lupahakemuslomake maa-ainesten ottoon löytyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Maa-ainesten ottoon tarvitaan myös ympäristölupa seuraavissa tapauksissa:

•kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;

•kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää vuodessa.

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain (MAL 555/1981) vaatimukset. Lupapäätöksessä annetaan toimintaa koskevia lupamääräyksiä.

Palvelu on maksullinen.

Tarkempaa tietoa palvelun hinnoittelusta saat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.


Määräaika

Lupa tulee hakea ennen toiminnan aloittamista. Luvanmukainen toiminta voidaan aloittaa vasta kun lupa on lainvoimainen. Lupaviranomaiselta voi hakea lupaa aloittaa lupapäätöksen mukainen toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.

Käsittelyaika

Maa-aineslupien keskimääräinen käsittelyaika Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on 15 kuukautta.

Voimassaoloaika

Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, korkeintaan kuitenkin 20 vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Palvelusta vastaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Alue Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Päivitetty: 2.12.2019