suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu

Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma. Lupahakemus tulee toimittaa liitteineen neljänä kappaleena lupaviranomaiselle. Valtioneuvoston asetuksella (926/2005) säädetään tarkemmin maa-ainesluvan hakemismenettelystä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista.

Luvasta päättää ympäristölautakunta. Ennen päätöksentekoa vireille tullut lupahakemus kuulutetaan ja laitetaan nähtäville 30 vrk ajaksi. Hakemuksesta pyydetään lausuntoja muilta viranomaisilta ja kuullaan lähialueen asukkaita ja kiinteistönomistajia.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä ylittää 500 k-m3. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti. Kotitarvekäytön tulee liittyä kiinteistön asumisen tai maa- ja metsätalouden rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Toimi näin

Lupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksuton.

Lupa on maksuton, mutta sen sijaan peritään vuosittainen valvontamaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyvinkään kaupunki
Palvelusta vastaaHyvinkään kaupunki
Alue Hyvinkää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyvinkään kaupunki
Päivitetty: 6.4.2020