suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Maa-aineksen ottamisen lupa-asiat

  • Palvelu
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on mm. varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kunta valvoo ja ohjaa maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-aineksen ottoilmoitus

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten kotitarveotosta tulee ottajan kuitenkin ilmoittaa ympäristönsuojelu viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Ympäristönsuojelu viranomainen voi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia määräyksiä.

Yhteislupa

Voit hakea lupaa samalla kertaa sekä maa-aineksen otolle sekä ympäristöluvalle ja käsittelymuotona on silloin yhteislupa.

Toimi näin

Täytä lupahakemuskaavake ja liitä hakemukseen seuraavat liitteet;

- selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta

- karttaote alueesta

- ottamissuunnitelma

- rajanaapurien kuuleminen/selvitys naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista.

-- kunta voi kuulla myös naapurit korvausta vastaan

- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

- ympäristölupahakemus jos kysymyksessä on yhteislupa

Teetä hakemukseen tarvittava otto-suunnitelma alaan perehtyneellä suunnittelijalla/asiantuntijalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntää kaupungin ympäristölupaviranomainen.

Luvan hakijana tulee olla kiinteistön omistaja/ omistajat tai heidän valtuuttamansa asiamies (valtakirjalla).

Luvalle voi myös hakea tarvittaessa jatkoaikaa.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain luvan myöntäneelle viranomaiselle ja sähköiseen NOTTO-rekisteriin ilmoitus, josta käy ilmi otetun maa-aineksen määrä ja laatu.

Palvelu on maksullinen.

Luvasta peritään ympäristösnsuojelun maksutaulukon mukainen lupamaksu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 22.6.2021