suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Lupa maantien suoja-alueelle rakentamiseen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Maantien suoja-alue on maantien tiealueen ulkopuolella oleva alue. Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden (varasto, aita, ym.) rakentaminen maantien suoja- tai näkemäalueelle on lähtökohtaisesti kielletty. ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos siitä tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. Näkemäalueiden tarkoituksen on turvata liikenneturvallisuus säilyttämällä hyvä näkyväisyys tien kaarteissa ja risteyskohdissa.

Jos yksityisen maanomistajan kiinteistö sijoittuu maantiensuoja- tai näkemäalueelle, tulee maanomistajan olla selvillä ko. alueella rakentamiseen liittyvistä rajoituksista ja velvoitteista. Vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee aina kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt ja tienpitäjä, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat. Myös suoja- tai näkemäalueella olevan rakennuksen korjausta suunniteltaessa on haettava lausunto ELY-keskukselta ennen kuin lupaviranomainen käsittelee rakennus- tai toimenpidelupa-asian.

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisesti. Vaihtoehtoisesti voit täyttää vapaamuotoisen hakemuksen, josta ilmenee vastaavat tiedot.

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut toimenpiteet, perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja- alueen ulkopuolelle, kiinteistön numero (xxx-xxx-xx-xx) ja hakijan yhteystiedot.

Liitä hakemukseen aina seuraavat liitteet. Niissä esitettäviä tietoja tarvitaan hakemusta käsiteltäessä.

  • kopio tienpitäjän (paikallisen ELY-keskuksen) naapurin kuulemislausunnosta
  • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
  • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
  • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Sähköisen asioinnin vaihtoehtona voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen kiinteistön sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen (Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

ELY-keskus antaa hakemuksen johdosta maksullisen päätöksen, josta on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueelle, jos siitä tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

  • seutu- ja yhdysteillä 20 m
  • valta- ja kantateillä 30 m
  • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

Maantielain tultua voimaan 1.1.2006 suoja-alueen ulottuvuus laajeni 12 metristä 20 metriin.

Maantien näkemäalue on maantien kaarrekohdassa, liittymissä ja tasoristeyksissä vaadittu näkemäesteistä vapaa alue.

Palvelu on maksullinen.

Sekä myönteinen että kielteinen lupapäätös on maksullinen. Maksut määrätään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.


Määräaika

Lupa maantien suoja-alueelle on oltava ennen töiden aloittamista.

Käsittelyaika

Hakemukset otetaan käsittelyyn 2-4 viikon kuluessa ja ne pyritään käsittelemään 4-6 viikossa.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika sidotaan rakennuslupaan. Poikkeamispäätöksen voimassaoloaika on pääsääntöisesti 5 vuotta. Taajamien liepeillä tai muualla, missä on laajaa rakentamista, voimassaoloaika voi olla lyhempi.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021