suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos aikoo tarjota kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja, tulee rekisteröityä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin.

Mikäli ilmoittaja aikoo vastaanottaa asiakasvaroja, tulee aluehallintovirastolle toimittaa selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä luotettavalla tavalla. Kun aluehallintovirasto selvittää toimijan s ...

Toimi näin

Voit tehdä rekisteri-ilmoituksen aluehallintovirastolle joko ilmoituslomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. Yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai vertaislainanvälitystä harjoitetaan.
  2. Oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai vertaislainanvälitystä harjoitetaan.
  3. Tieto siitä, hakeeko ilmoituksen tekijä rekisteröintiä luotonantajaksi vai vertaislainanvälittäjäksi ja jos kyse on luotonantajaksi rekisteröitymisestä, aikooko tämä myöntää myös kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja.
  4. Selvitys yhtiön vastuuhenkilöistä, joiden luotettavuus tulee arvioitavaksi, jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö. Luotettavuusvaatimus koskee toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsentä ja varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä, muuta ylimpään johtoon kuuluvaa ja sitä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö.
  5. Selvitys ilmoituksen tekijän tai jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, sen ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden koulutuksesta ja työkokemuksesta.
  6. Tieto siitä, onko ilmoituksen tekijällä tarkoitus vastaanottaa asiakasvaroja ja selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelemisestä.

Ilmoituksen tekijän on aluehallintoviraston pyynnöstä toimitettava muutkin tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. Tavallisimpia täydennyspyynnön kohteita ovat ulkomaisiin liiketoimintakielto- ja rikosrekisteriotteisiin, luottotoiminnan tuntemukseen sekä asiakasvarojen vastaanottamiseen liittyvät lisäselvitykset.

Lähetä ilmoitus liitteineen joko postitse tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Päätökseen voi hakea oikaisua aluehallintovirastolta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta yrityksesi voidaan merkitä rekisteriin, tulee seuraavien edellytysten täyttyä:

  1. Ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.

2. Ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja jos hän on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.

3. Ilmoituksen tekijä on luotettava. Ilmoituksen tekijää ei pidetä luotettavana, jos joku ilmoittajan vastuuhenkilöistä on viiden edeltäneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen edeltäneen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan kuluttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainanvälitystä, omistamaan mainitunlaista toimintaa harjoittavaa yhteisöä tai toimimaan sen vastuuhenkilönä. Samoin, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan mainitunlaisessa tehtävässä.

4. Ilmoituksen tekijällä on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoiminnan tai vertaislainanvälityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Luottotoiminnan tuntemuksella tarkoitetaan kuluttajaluottojen myöntämistä koskevien lainsäädännön alojen tuntemista sekä luotonantotoiminnan edellyttämää teknistä tietoa, taitoa ja muuta vastaavaa valmiutta. Vaatimus luottotoiminnan tuntemuksesta koskee rekisteri-ilmoituksen tekijän ylintä johtoa tai niitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat luottotoiminnasta.

Aluehallintovirasto selvittää kohtien 1 ja 2 tiedot.

Kohdan 3 varmistamiseksi aluehallintovirasto tilaa oikeusrekisterikeskuksesta tiedot sakko-, rikos- ja liiketoimintakieltorekisteristä. Jos ilmoituksen tekijän johtoon kuuluu henkilöitä, jotka asuvat tai ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana asuneet ulkomailla, tulee aluehallintovirastolle toimittaa rikosrekisteri- ja liiketoimintakieltorekisteritiedot ulkomailla sijaitsevan kotipaikan rekisteriviranomaiselta. Lisäksi asiakasvaroja vastaanottavien toimijoiden tulee edellä mainituissa tilanteissa toimittaa myös ote ulosottorekisteristä, ote velkajärjestelyrekisteristä, ote luottotiedoista ja verotuspäätös.

Kohdassa 4 mainittu luottotoiminnan tuntemus osoitetaan koulutuksen tutkintotodistuksella, muulla koulutukseen liittyvällä selvityksellä tai luotonantotoiminnan kokemusta osoittavilla työtodistuksilla.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan (luotonanto tai vertaislainan välittäminen) aloittamista.

Käsittelyaika

Rekisteröintiä koskeva asia pyritään ratkaisemaan kahden viikon kuluessa asian vireilletulosta. Käsittelyaikaa voi pidentää puutteellisen ilmoituksen vuoksi pyydettävät lisäselvitykset.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 3.12.2020