suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Lastensuojelun päivystys

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Kiireellinen sosiaalialan ammattilaisen antama apu on tarkoitettu toiminta-alueen asukkaille tai alueella oleskeleville henkilöille. Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida ilman vakavia seurauksia odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli. Tilanteessa on mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, joka uhkaa jäädä ilman huolenpitoa tai turvaa.

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen ai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen. Edellä olevan säännöksen estämättä on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään (lastensuojelulaki 25 §)

Lastensuojelulain mukaisesti on tehtävä lastensuojeluilmoitus lapsesta

•jonka hoidon tai huolenpidon tarve

•jonka kehitystä vaarantavat olosuhteet

•jonka oma käyttäytyminen

edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä henkilökohtaisesti sosiaalitoimistossa. Pääsääntöisesti lastensuojeluilmoitukset tehdään omalla nimellä ja perheellä tai lapsella, jota ilmoitus koskee, on oikeus saada tietoonsa ilmoituksen tekijä. Jos ilmoittajana on viranomainen, on viranomaistaho kysyttäessä kerrottava perheelle. Yksityishenkilöt voivat halutessaan tehdä ilmoituksen nimettömänä ja heidän yksityisyyttään voidaan suojata julkisuuslain (11 § 2. mom) mukaan, jos lapsen etu tai muu erittäin tärkeä yksityinen tai yleinen etu niin vaatii, ilmoituksen tekijän henkilöllisyys voidaan salata myös, jos ilmoittajan turvallisuus tai etu vaarantuu.

Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä lastensuojelun päivystykseen, jos lapsen, nuoren tai perheen tilanne edellyttää kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista. Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi väkivaltaan, päihteisiin tai epäilyyn, että lapsesta huolehtiminen on laiminlyöty.

Kuntien lastensuojelun päivystykseen voi soittaa virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja öisin tulee hätätilanteissa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen (112). Hätäkeskuksen kautta saa tarvittaessa yhteyden kunnan sosiaalipäivystykseen. Joissakin kunnissa on käytössä myös oma ympärivuorokautinen sosiaalipäivystyksen puhelinnumero.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 12.2.2021