suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 5. luokka

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

  1. luokan laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen. Vanhemmat tai huoltajat osallistuvat lääkärin tekemään terveystarkastukseen.

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Terveystarkastuksessa selvitetään lapsen mielialaa, koulutyöstä ja arjesta selviytymistä sekä sosiaalisia suhteita. Lapsen kasvu ja kehitys tutkitaan. Terveysneuvonnan keinoin edistetään lapsen terveyttä sekä vahvistetaan ja tuetaan lapsen ja perheen voimavaroja.

Terveydenhoitajan tarkastuksessa käydään läpi lapsen täyttämä terveyskyselylomake (THL - 5. luokan oppilaan esitietolomake) sekä vanhempien täyttämä terveyskyselylomake (THL 5. luokan vanhempien esitietolomake) ja opettajan arvio oppilaan hyvinvoinnista ja selviytymisestä koulusta.

Terveystarkastuksessa arvioidaan yläasteelle siirtymistä varten tarvittavia mahdollisia tukitoimia tai lisätutkimuksia. Valtakunnallisissa ohjeissa ei mainita näön, värinäön tai kuulon tutkimusta tässä vaiheessa, mutta tutkimukset voidaan tehdä tarvittaessa, jos on syytä epäillä ongelmia tai on ollut aikaisempia poikkeavuuksia. Värinäön tutkiminen on suositeltavaa jo tässä vaiheessa.

Lääkärintarkastuksen lähtökohtana ovat tiedot, jotka on saatu edeltävässä terveydenhoitajan tapaamisessa. Lääkäri tekee myös kliinisen tutkimuksen. Tässä ikävaiheessa on keskeistä huomioida puberteettivaihe ja arvioida ryhtiä, sillä useimpien lasten nopean kasvun vaihe on vielä edessä, ja on riski että sen aikana aiemmin vähäinen skolioosi pahenee nopeasti. Varmistetaan, että mahdolliset todetut krooniset sairaudet ovat asianmukaisessa hoidossa, ja että lapsella itsellään on riittävästi tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta.

Lääkärintarkastuksen yhteydessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa keskustellaan perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. Selvitetään perheen terveystottumuksia ja päivitetään perheen hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyvinvoinnin arvion. Vahvistetaan vanhemmuutta ja perheen voimavaroja lapsen kehitysvaihe huomioiden. Tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen mahdollisiin päihdekokeiluihin ja syrjäytymisriskeihin sekä muuhun erityisen tuen tarpeeseen. Lääkärillä on käytettävissä opettajan arvio oppilaasta, mikäli huoltaja on antanut tähän suostumuksensa.

Linkki lomakkeisiin löytyy oikeasta palkista.

Kenelle ja millä ehdoin

Koululaiset

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 5.10.2022